Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Monikulturismin utopia

  • Monikulturismin utopia

Nykypäivän poliittisen korrektiuden historia juontaa juurensa kulttuuriseen marxilaisuuteen, Frankfurtin koulukuntaan ja sen kriittiseen teoriaan sekä freudilaisuudesta ammennettuihin polymorfisen (monimuotoinen) perversiteetin ja seksuaalisen repression (torjunta) ja vapautumisen käsitteisiin. 

Vasemmistolaisessa ajattelussa kapitalistisen järjestelmän tuhoaminen, länsimaisen kulttuurin valta-aseman romahduttaminen, ympäristön­suojelu, suvaitse­vaisuus muita kulttuureja ja uskontoja, eritoten islamia, kohtaan, feminismi ja seksuaali­vä­hem­mis­tö­jen oikeuksien puolustaminen nivoutuvat erottamat­to­masti yhteen. Viher­vasemmisto­lai­suudes­sa islam nähdään liittolaisena yhteistä vihollista vastaan. Mutta kun islamin ylival­lan kan­nat­tajat saa­vat tar­peeksi vahvan aseman yhteis­kun­­nas­sa, ensimmäisinä kärsimään joutuvat nimenomaan naiset, lapset, ateistit, seksuaalivähemmistöjen ja muiden us­kon­to­jen edustajat. 

http://monikulturismi.wordpress.com/blogi/

 

Lue myös Lindin erinomainen artikkeli aiheesta. : 

http://europenews.dk/en/node/24952

 

Maahan­muut­toon liittyy mo­nia vahin­gollisia myyt­tejä. Yksi kes­keisim­mistä on se moni­kulttu­rismin vaa­lima myytti, jonka mu­kaan maa­hanmuutta­jien välillä ei ole eroja. Tämä näke­mys ei aino­astaan ig­noroi maa­han­muutta­jien kulttuurista kirjoa, vaan myös ylipäätään mitätöi hei­dän kult­tuuritaus­tansa teki­jänä, jolla olisi mer­kitystä maa­han­muuttajille itsel­leen ja heidän käyt­täyty­misel­leen.

 

Maahanmuut­ta­jien kulttuu­ri­taus­tojen tar­kempaa erittelyä kartetaan, sillä se voisi pal­jastaa kiusalli­sia to­siasioita, jotka ovat ris­ti­riidassa sen moni­kulttu­rismin lähtökohdan kanssa, jonka mukaan kaikki, mikä on ei-län­si­maalaista, juu­talaisvas­taista, “mus­taa” kult­tuu­ria, edustaa hyvää ja kaikki, mikä on länsi­maa­laista, ei-juu­ta­lais­vas­­tais­ta, “val­koista” kult­tuuria, edustaa pa­haa. Jos tällai­sia — ideologian vastaisia — tosi­asi­oita paljas­tuu, moni­kult­tu­ristit pyr­kivät poliitti­sen kor­rek­tiu­den ni­­mis­sä vaikenemaan niistä ja tu­kahdut­tamaan niitä kos­ke­van kes­kus­te­lun leimaa­mal­la fak­to­jen esiin­­tuo­jat ra­sis­teik­si tai kse­no­fo­beik­si. Mo­ni­kult­tu­ris­­missa maa­hanmuut­ta­jiin suhtau­dutaan rodul­listettuina, uh­riu­tet­tui­na ja syyntakeet­to­miksi infan­tili­soituina hol­hok­­keina, kulttuuri­sesti homogeeni­sena biomas­sana, joka soveltuu lä­hin­nä rasistien pyl­ly­jen pyyh­kimi­seen ja lyö­mä­aseek­si, jolla maa­­han­muut­to­po­li­­tiik­kaan kriit­ti­sesti suh­tau­tu­ville kansa­lais­ak­ti­vis­teille  opetetaan su­vait­­sevai­­suutta. 

 

On kuitenkin ilmeistä, että todellisuudessa maahanmuuttajat eivät ole pelkkiä  “ka­tu­ku­vaa ja kult­tuu­ria ri­kas­tut­ta­via vä­ri­läis­kiä”, jollaisiksi heidät alennetaan mo­ni­kult­tu­ris­tien ra­sis­ti­sia en­nak­koa­sen­teita huo­ku­vis­sa puheissa, vaan maahanmuuttajien välillä on eroja ja heidän kulttuuritaustallaan on suu­ri merki­tys heil­le it­sel­leen ja hei­dän käyt­täytymiselleen. 

http://aikapommi.wordpress.com/2009/03/26/maahanmuuton-vahingolliset-myytit/

 

Islam on väkivallan, tappamisen ja kuoleman kultti. Ei ole myöskään järkeä pelätä tulevansa kutsutuksi rasistiksi, sillä islam ja muslimit eivät ole rotu. Islam ei ole ensisijai­sesti us­konto, vaan fa­sismia muistut­tava totalitaristi­nen po­liitti­nen ideologia ja mi­litaristis-ekspan­siivi­nen kultti­liike, joka tähtää koko maailmaan alis­tami­seen Al­lahin lain, shari’an, alai­suuteen. Shari’a säätää yksi­tyiskohtia myöten elä­män kaikista osa-alueista aina lastenkas­vatuksesta, seksistä ja wc-käyttäy­tymi­sestä ta­lou­del­li­siin liiketoimiin, rukoi­lemi­seen, rituaali­teurastukseen ja sotilaspoli­tiik­kaan asti. Se mm. mää­rää verikos­ton pakolli­seksi (paitsi jos omaiset suostuvat ve­ri­ra­haan); se mää­rää kivittä­mään avion­rikkojan kuo­liaaksi; alista­man naisia ja lyö­mään näitä, mikäli nämä ovat uppinis­kaisia tai käyttäyvät “epäsiveellisesti”; kat­kaise­maan varkaalta käden; sur­maamaan ristiin­naulit­semalla tai raajat ristik­käin kat­kai­se­mal­la kai­kki, jotka “tais­televat Alla­hia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät teke­mään pa­haa”; tappa­maan kaikki ne, jotka jättävät isla­minuskon tai kannustavat kään­tymään pois isla­mista; ole­maan ar­mottomia us­kot­to­mia kohtaan; otta­­maan näitäpantti­vangeiksi lunnaiden toivossa ja tarvitta­essa mes­taa­maan nämä; valehtele­maan(ta­qiyya ja kit­man) väärä­uskoisille islamin ja musli­mien edun ajami­seksi… Nämä kaikki määrä­yk­set löytyvät Koraanista ja sunnasta, joka tarkoit­taa Muham­madin esiku­vallista käyt­täy­ty­mis­tä. Samaan ai­kaan min­käänlaista kritiikkiä Mu­ham­madia ja isla­mia koh­taan ei saa esittää, ja tämän oletetaan koske­van kaikkia ihmi­siä, ei aino­astaan mus­limeja.

http://aikapommi.wordpress.com/2008/01/17/islam-ei-ole-uskonto/

 

Islamonausea eli  islampahoinvointi ei synny ennakkoluuloista islamia kohtaan vaan päinvastoin tu­tus­tu­mi­ses­ta islamiin ja islamia koskevien ennakkoluulojen hälve­ne­misestä. Meidän tulisi lakata käyttämästä muslimien itsensä valitsemaa sanaa ”islamofobia”, jolla he karsinoivat itsensä joksikin pelätyksi: se katkaisee keskusteluyhteyden. Tällaisen vastakkainasettelua luovan termin sijaan meidän tulisi lanseerata helpom­min lähestyttävä ja tosiasioita paremmin vastaava sana, joka säilyttää mahdol­lisuuden sillanrakentamiseen ja oppimiseen: islamonausea, islampahoinvointi. Se ei tee kommunikaatiosta mahdo­tonta vaan mahdollistaa län­si­mai­sis­sa kult­tuu­­reis­sam­me vie­rai­le­vien huomata omassa käyt­täy­ty­mi­ses­sään puolia, jotka saavat meidät voimaan pahoin. 

http://aikapommi.wordpress.com/2012/02/02/islamonausea/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (123 kommenttia)

Veli Hopea

Kannatan monikulttuurista Eurooppaa, missä on kansallisvaltiot joissa on omat kansat joilla on omat rahat.

EU, euro ja maahanmuutto on tuhottava.

Euroopassa on nyt jo liikaa ihmisiä ja liian vähän töitä.

Muuttakoot Suomen rikkaat vasemmistolaiset omaisuuksineen Somaliaan , emme me heitä jää kaipaamaan.

Syy miksi erosin Vihreistä on Vihreiden massamaahanmuuton kannattaminen joka tuhoaa luonnon. Vihreiden ja vasemmiston ja Kokoomuksen maahanmuutto on pahin maapallon tuhoaja.

Tohtori Eero Paloheimo: monikulttuuri
http://www.youtube.com/watch?v=Vp0envtRuCE

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Veli,

pianhan meillä olisikin monokulttuuri = muslimismi = 'nollakulttuuri'

Paloheimo puhuu asiaa, todellista monimuotoista monikulttuuria...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Hyttinen tekee sitä, mistä kukkahattusetiä ja -tätejä usein syytetään - hän rakentaa "olkiukon".

"Vasemmistolaisessa ajattelussa kapitalistisen järjestelmän tuhoaminen, länsimaisen kulttuurin valta-aseman romahduttaminen, ympäristön­suojelu, suvaitse­vaisuus muita kulttuureja ja uskontoja, eritoten islamia, kohtaan, feminismi ja seksuaali­vä­hem­mis­tö­jen oikeuksien puolustaminen nivoutuvat erottamat­to­masti yhteen."

Itse olen ääriliberaali ja supersuvaitsevainen, mutta en juuri minkään sortin vasemmistolainen. Erityisesti en vastusta vapaata markkinataloutta, jota pidän kaikista toistaiseksi kokeilluista malleista toimivimpana (ei täysin sama kuin pääoman valta eli kapitalismi).

Uskontoihin suhtaudun tasapuolisen kriittisesti - mielestäni maallistumisessa on tulevaisuus. Islamissa on sairaat oppinsa, mutta niin on kristinuskossakin. Ero on lähinnä siinä, että kristittyjen maallistumis- ja maltillistumiskehitys on huomattavasti pidemmällä.

Uskon, että moni meistä erilaisuuteen hyväksyvästi suhtautuvista jakaa nämä käsitykset.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Eipä korkealle kohoa Jaakon monikulttuurisuuskaan – jos sitä nyt tuon purkauksensa mukaan lainkaan onkaan? - hänen sorruttuaan heti alkajaisiksi asiaperusteettomaan a.h.- virheargumentointiin.

Kukkahattutätihän (tai –setä) on pilkkanimi, jolla viitataan henkilöön – usein naispuoliseen – joka pilkkaajan mielestä osallistuu julkiseen keskusteluun jakelemalla muille naiiveja tai moralistisia neuvoja. Nimitys kukkahattutäti juontuu moraalia tiukasti vartioivien entisajan amerikkalaisten hienostorouvien päähinetyylistä.

Toimittaja Saska Saarikosken mukaan kukkahattutädillä "tarkoitetaan hyväntahtoisen hölmöä naista (tai joskus miestäkin), joka opettaa muille, miten tulee elää". Esimerkkeinä kukkahattutädeiksi nimitellyistä hän mainitsee Tarja Halosen ja Astrid Thorsin Toimittaja Ilkka Mattilan mukaan kukkahattutädillä tarkoitetaan moraalinvartijaa, ja sellaisiksi kutsutaan verkkokeskusteluissa muun muassa rasististen purkausten arvostelijoita, eläinsuojelijoita, joukkoliikenteen kannattajia sekä yleisesti sosiaalialan työntekijöitä.

Helmikuussa 2011 jääkiekkoseura KooKoon päävalmentaja Ismo Lehkonen sai lyhyen toimitsijakiellon nimitettyään Mestiksen vastaavia päättäjiä kukkahattutädeiksi.

Eipä Jaakko perustele lainkaan ”olkiukkoaankaan” - kuten kunnon ateistit ja evoistit konsanaan…

”Islamissa on sairaat oppinsa, mutta niin on kristinuskossakin.” – kuten?

”Uskon, että moni meistä erilaisuuteen hyväksyvästi suhtautuvista jakaa nämä käsitykset.” -

Tutustuhan Jaakko uudestaan sekä islamiin, että Raamattu- pohjaiseen - ei sekularisoituneeseen, maallistuneeseen, Raamatusta, Jumalan Sanasta poispoikenneeseen kristinuskoon, samoin kuin Paloheimon alustukseenkin – taidat jäädä melko yksin moisine utopioinesi…

Jani Heinonen

”Islamissa on sairaat oppinsa, mutta niin on kristinuskossakin.” – kuten?

Sairaus on katsojan silmässä, mutta arvostelemasi Sharian rangaistukset ovat enimmäkseen peräisin Mooseksen laista, jota Jeesus ei sanojensa mukaan tullut kumoamaan. Tällaisia ovat mm. raiskauksen uhrin kivittäminen kuoliaaksi tietyissä olosuhteissa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jani,

sekoitat, yrität sekoitella lahjakkaasti islamin sharian opit ja läksytykset Raamatun vanhan lain, vanhan liiton lain VT:n Mooseksen lakeihin, joita ei enää uuden lain, uuden liiton UT:n mukaan ole enää kaikkinensa voimassa - kymmenet käskyt kylläkin.

Missä nykyisin Raamatun Sanan mukaan voimassa olevan Uuden Testamentin Evankeliumin mukaan Kristukseen uskossa, Jumalan Rakkaudessa olisi kyse ”raiskauksen uhrin kivittäminen kuoliaaksi tietyissä olosuhteissa.”. Raamatun UT:n ko. kohta esille, kiitos.

Uusi liitto, vanha liitto :

http://koti.phnet.fi/petripaavola/UusiLiitto.html

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Ilkka, tiedän kyllä mitä kukkahatuilla tarkoitetaan, käytin sitä viittaamaan itseeni. Kiitos kuitenkin, että puolustat minua omalta sarkastiselta loukkaukseltani.

Olkiukkoa perustelin kyllä - osoitin, että kaikki suvikset eivät ole vasemmistolaisia eivätkä suhtaudu islamiin ja uskontoihin ylipäätään kritiikittömästi, vaikka muuten mahtuisivatkin määritelmääsi.

Radikaali islam ja radikaali kristinusko ovat minusta yhtä sairaita järjestelmiä. Vastikään tutustuin Hesarin kautta äärimormonien elämään Utahissa, huhhuh mitä touhua.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jaakko,

kuvasi perusteella et ole voinut käyttää ”kukkahattutäti/-setä” nimittelyä itsestäsi, sarkastisestikaan (itseeni kohdistettuna sen ymmärrän toki) , sen sijaan itse en kuulu ainakaan ”kukkahattunuorison” kategoriaan, vaikka tunnen olevani paljon viriilinpi – turhien paineiden häivyttyä! – kuin konsanaan nuoruusvuosinani…

Kiitos kuitenkin, että tarkensit ”suviksien” määritelmää – kaikki eivät toki ole yhtä ja samaa (korkeintaan provosoiden, anteeksi jos…) - tosin vasta aivan aluksi, osaltasi…

OK, pitää paikkansa tuo mormonien Raamattuun perustumaton ’touhu’ – eivät kuule kuulu Kristukseen uskoviin kristittyihin – kuten eivät ns. Jehovan todistajatkaan…

Kristittyjen nimikkeen varjolla on todella tehty paljonkin ”suvaitsemattomia” tihutöitä, ns. ”evankelioitukin” – jopa aseetkin siunaten molemmin sotapuolin…

Petri Haapa

"kuten?"

Jos nyt lähdetään vaikka sellaisesta uskonnollisesta riitistä kuin ehtoollinen, jossa vertauskuvallisesti syödään Kristus ja juodaan tämän veri. Vertauskuvallista kannibalismia, jonka funktio on sama kuin kannibalismilla luonnonuskonnoissa, eli saadaan syötävän henkilön voima itselle syömällä hänen ruumiinsa

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Petri,

et vastannut kysymykseen, vastaan silti asiasta sivuun kolmanteen:

ei ole ehtoollisessa kyse minkään sortin vertauskuvallisestakaan kannibalismista, päinvastoin:

Jokainen ehtoollisen vastaanottaja saa Kristuksen sanan mukaisesti hänen ruumiinsa ja verensä. Ehtoollisen olemus perustuu Kristuksen työhön, ei ehtoollisen jakajaan tai vastaanottajaan. Oikean ehtoolliselle osallistumisen edellytys on Kristukseen usko, joka merkitsee Jumalan sanaan luottamista. Voimme heikollakin uskolla turvautua siihen, että Kristuksen ruumis ja veri on annettu juuri meidän puolestamme.

Ehtoolliselle voi osallistua, vaikka sen merkitystä ei täysin ymmärtäisikään. Kristuksen ruumis ja veri on kuitenkin erotettava muusta syömisestä ja juomisesta.

Herran aterian oikea vietto

1 Kor 11:17 Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemmin vahingoksi kuin hyödyksi. 18 Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajaannusta, ja osittain sen myös uskon. 19 Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. 20 Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, 21 koska jokainen syö omia ruokiaan, niin että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. 22 Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä.

23 Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24 kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." 25 Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."

26 Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. 27 Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. 28 Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. 29 Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. 30 Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois. 31 Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. 32 Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi.

33 Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. 34 Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Muusta annan ohjeet sitten kun tulen.

Jani Heinonen

Käsityksesi kristinuskon edistyksellisyydestä perustuu epäilemättä kokemukseesi maallistuneista pohjoismaista, joita vertaat konservatiivisiin kolmannen maailman muslimimaihin. Vähän reilumpaa olisi vertailla Indonesiaa ja Filippiinejä kuin Jemeniä ja Islantia.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jani,

eniten maailmassa on kristittyjä, mutta muslimit tulevat hyvää vauhtia perässä. Vaikka kristittyjä on maailmassa eniten, islam kasvaa kaikista uskonnoista nopeimmin. Muslimien määrä lisääntyy yli kahden prosentin vuosivauhdilla.

Maailman väestöstä kolmannes on kristittyjä, kertoo tuore tilasto maailmanuskonnoista. Kristittyjä on maailmassa 2076 miljoonaa eli 33 prosenttia. Maailman väestömäärä on nyt liki 6300 miljoonaa, ja kasvu jatkuu 1,2 prosentin vuosivauhdilla.

Muslimeja on viidennes maailman väestöstä, eli 1265 miljoonaa. Hinduja on 849 miljoonaa ja buddhalaisia 371 miljoonaa.

Vuosittaisen uskontotilaston ovat laatineet yhdysvaltalaiset professorit David B. Barrett ja Tod M. Johnson. Suomeksi sen on toimittanut kirkon lähetysteologi, dosentti Timo Vasko.

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2003/2003-02-25...

Kristittyjen määrä Euroopan ulkopuolella kasvaa, ja samanaikaisesti kasvaa myös erilaisten kirkkojen ja yhteisöjen määrä.

Kristinusko leviää tällä hetkellä voimakkaimmin Aasiassa ja Afrikassa. Nopeimmin sen on arvioitu leviävän Kiinassa. Protestanttiset kirkot kastavat siellä vuosittain kaksi miljoonaa ihmistä.

Kristinuskon painopiste siirtyy yhä vahvemmin pois Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Eurooppa on ainoa maanosa, jossa kristittyjen määrä laskee. Silti Euroopassa on vielä eniten kristittyjä, 531 miljoonaa.

Lähetysteologi Timo Vasko Kirkon lähetystyön keskuksesta arvioi, että 20 vuoden kuluttua eniten kristittyjä elää todennäköisesti Latinalaisessa Amerikassa ja toiseksi eniten Afrikassa.

Vaskon mukaan ei ole ennenaikaista huolestua Euroopan tilanteesta. Päinvastoin: kirkkojen on syytä ottaa maallistuminen vakavasti.
— Euroopan kirkot ovat ehkä liikaa keskittyneet itseensä. Vuorovaikutus muun maailman kanssa puuttuu, mikä näivettää hengellisesti.

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2005/2005-03-03...

Evankelinen kristillisyys kasvaa voimakkaimmin maailmassa:

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/23...

http://koti.mbnet.fi/juhasini/Lahetys/T_tilasto%20...

Hiukan laajempana kuin itse esittelit Jani...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jani,

kaipailetko joitain tietoja Kristukseen uskon edistyksellisyydestä?

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Jani, kyllä, mutta Suomen muslimit asuvat näissä pohjoismaisissa oloissa ja tulevat maallistumaan samantapaisesti kuin Suomen kristityt.

Jemenissä kehitys tulee olemaan hitaampaa ja poukkoilevampaa, ajoittain mennen jopa takaisinpäin uskonnollisempaan suuntaan.

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Olen Jaakko noista asioista kanssasi täsmälleen samaa mieltä. Minua ei kiinnosta se uskooko kuka ja mihin tai onko uskomatta. Hämmentävää sinänsä että ateistit ovat oppinsa kanssa monesti erittäin aggressiivisia ja tuovat mieleen uskonnollisten fundamentalistien argumentoinnin sekä käytöksen. Tarkemmin ajatellen monet uskonnolliset fundamentalistitkaan eivät ole niin ylimielisiä ja röyhkeitä kuin ateistit tuppaavat etenkin julkisuudessa olemaan.

Yksilöiden sortaminen on se asia joka pitäisi saada lopetettua, tosin monikulttuurisuuden eräs ongelma on kylläkin tässä kirjoituksessa ihan aiheellisesti esiin nostettu poliittinen korrektius joka muuraa erilaista elämää haluavat yksilöt loukkuun heidän viiteryhmänsä loukkaamattomuutta suojellessaan. Tämä pätee uskonnollisiin vähemmistöihin kuten muslimeihin, ortodokseihin, helluntailaisiin, jehovan todistajiin, lestadiolaisiin ja katolilaisiin. Hindujen osalta minulla ei ole tietoa, en tiedä ylläpitävätkö he kastijärjestelmää omissa yhteisöissään täällä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Ilkka,

asiapitoisesta kommentistasi. Kuitenkin voisit olla niputtamatta sentään noin vain kaikkea yhteen - tervetuloa tänne Jämijärvelle, Suomen Helluntaikansan (ei kirkko!) juuri äskettäin sunnuntaina vihittyyn Mertiörannan toimintakeskukseen ja helluntaikansan toimintaan, yhteistyöhön sekä Jämijärven evl seurakunnan, muiden kristillisten yhteisöjen että Jämijärven kunnan kanssa! :

http://www.helluntaikansa.fi/

http://www.helluntaikansa.fi/kurssikeskus.htm#Suomen Helluntaikansa ry

Kritiikkiä silti kaikki aina tarvitsemme - eikä oikea kannustuskaan aina pahaa tee...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Totta, Ilkka, radikaali ateismi on verrattavissa uskonnolliseen fundamentalismiin. Uskonnon lailla se ei hyväksy muita näkemyksiä.

Määrittelen itseni uskonnottomaksi, en ateistiksi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jaakko,

uskonnollista fundamentalismiahan löytyy joka lähtöön, kaikki vaan ei ole siinäkään yleistettävissä:

Kristillinen fundamentalismi on rakkautta:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5619...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Ei ole, se on vihaa, vihaa esimerkiksi homoseksuaaleja kohtaan, joita paraikaa murhataan Ugandassa äärikristillisten lähetystyöntekijöiden kannustaessa vieressä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jaakko,

turha sinun on taas yleistää ”äärikristillisten lähetystyöntekijöiden kannustaessa vieressä.” – missä perusteesi moiselle mutuilullesi?

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

No tämä nyt on vanha juttu, luulisi sinunkin jo kuulleen. Mutta sivistä itseäsi vaikka tämän linkin kautta: http://www.huffingtonpost.com/alvin-mcewen/mission...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jaakko,

ei mitään uutta sieltäkään - kuten jo kerroin, kristinuskon varjollahan on tehty paljon pahempia kuin "myötätuntoja" mm. homoja kohtaan ja tehdään vastedeskin...

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Kappas Jaakko, meillä on näemmä aika paljonkin yhteistä. Minulla tie kulki kohtalaisen uskonnollisesta henkilöstä ateismin kautta uskonnottomaksi. Ateismista "käännyin" kun aloin kerran ajatella maailmankaikkeutta ihan syvällisesti jonkun avaruusdokkarin tms. jälkeen se taisi olla ja tajusin etten voi varmuudella todeta jumalan olemisesta tai olemattomuudesta yhtään mitään, koska en ymmärrä maailmankaikkeudesta edes sen mittakaavaa. Se tuntuu nytkin miettiessä niin valtavalta etteivät aivoni vain hahmota millaisesta laajuudesta on kysymys, saati jos se on "ääretön" tai "ääreellinen, mutta loputtomasti laajeneva". Tiedekään ei osaa sitä täysin selittää ja omassa aurinkokunnassammekin, jopa omassa planeetassammekin on paljon asioita sekä ilmiöitä joiden merkitystä ja syntyä emme vieläkään tiedä varmaksi. Nuo tosiasiat kun sisäistin, niin olen ollut aika hiljaista poikaa tultaessa kysymykseen onko jumalaa (käsitteellisesti, ei uskonnollisessa merkityksessä omituisine vaateineen, ym.) olemassa. En minä ihan oikeasti tiedä tai voi edes tietää, en sillä tavalla ainakaan että voisin perustella edes itselleni kumpaakaan vaihtoehtoa.

Veikko Penttinen

Minäkin menin siihen retkuun aikoinani, Vietnamin sodan aikoihin muiden mukana naureskelin kun Amerikkalaiset maalailivat kauhukuvia kommunismin etenemisestä.
Siitä tuli melkein krapula, kun täytyi myöntää, että Amerikkalaiset olivat olleet oikeassa, kun Reagan onnistui lopulta väsyttämään tämän satapäisen hirviön, niin ettei jäljellä ole kuin irvokkaat muistot ja väärennökset.

Samat ihmisryhmät puolustivat silloin kommunismia, jotka nyt puolustavat islamia ja monikulttuurisuutta. Mikään ei periaatteessa ole muuttunut.
Kommunismi oli rauhanaate jos mikä. Rauhanmarsseihin osallistui lähes kaikki Suomen ns. kulttuurin ja älymystön edustajat.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Veikko,

hyvinpä totesit - oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden aate jos mikä on rauhan aatteista yksi parhaista. Mutta olikos Jeesus mielestäsi "ensimmäinen kommunisti"?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Aimo,

eipä niin - ja lisää märitelmissä:

kommunismissa ei ole mitään jaettavaa ja se kaikki on myös muiden…

kommunisti uskoo vaikka näkeekin – ja näkikin jo sen romahduksen…

P.S. tunnen myös OK vasemmistolaisia...

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

@Penttinen.
"Hyväuskoinen" täydennettynä sanalla "hölmö" on termi, jolla on todellisuudessakin vastineensa. Asia tunnettiin meilläkin 1970-luvulla, joskin sitä käytti jo mm. V. I. Lenin.

Penttinen käsitykseni mukaan viittaa sellaiseen liikkeeseen, jonka marssijoiden naruja vedetään aivan muualta, onnen, harmonian ja rauhan nimissä - kuinkas muuten. Jopa älymystö toimii sillöin kuin vähä-älymystö, eli menee retkuun.

Sellaiseen reseptiin kuuluvat hyväuskoisuus ja opportunismi, jotka ovat ehtymättömiä luonnonvaroja. (Näillä sanoilla en tarkoita ihmisen uskoa hyvään enkä sitä, että ihminen vilpittömästi pohtii elämänsä suuntaviivoja.)

Aki Mönkkönen

Monikulttuuri aiheuttaa utooppista ihottumaa. Ainakin siinä vaiheessa, kun valtakulttuuri onkin islamistinen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Näinpä juuri Aki,

filmaattisen osuvalla retoriikallasi...

James Hirvisaari

Ilahduttavaa tekstiä Ilkka Hyttiseltä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos James!,

teillä Perussuomalaisilla on tullut esiin kyllä paljon parempaakin, nimenomaan meikäläisen käytännön perussuomalaisuuden perusteita ko. hälyttävään, tasapainoa vaativaan asiaan, eritoten itse olisit ansainnut jo paljon muutakin kuin esim. sulan lippikseesi esimerkillisen suomalaisuuden, elinvoimaisuutemme perusasianajajana!

Reilussa, kilvoittelevassa yhteistyössä on voimaa, parhain jatkotoivotuksin, Siunauksin,

Ilkka

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Alunperinhän islam oli sekasoppa kristinuskosta ja juutalaisuudesta, mutta homma meni pipariksi kun epilepsiasta ja harhanäyistä kärsivä Muhammed ei saanu vängättyä omaa versiotaan uskonnosta markkinoille. Piti alkaa sotimaan ja omia tappamaan. Rauhanuskonnosta tuliki siten ihan jotain muuta kuin sekopääprofeetta oli alunalkaen tarkoittanut. No, tarkoitushan pyhittää keinot, vai miten se sananlasku nyt menikään =)

Mitä vanhemmaks ukko tuli, sen hurahtaneemmaksi muuttui ja kun akka kuoli ja piti uusi vaimo hankkia, teki ukko lapsesta vaimon. Tästä oli vielä niin mustasukkanen, että päätti nähdä "näyn" jossa kaikille naisille piti lyödä jätesäkki päälle ja huppu silmille, ettei naapurin irstaat äijänräähkänät vaan pääse hekumoimaan lapsivaimonsa kauneudella.

Koraani on satukirja, jossa jakeet, säkeet ja muu liirumlaarum muuttuu aikojen kuluessa raaemmaksi. Lait ja asetukset korvattiin uusilla sitä mukaa, miten ukko Muhammedia otti joku asia pannuun. Kirjan höpinät eivät ole missään aikajärjestyksessä sen takia, ettei uskonnon luonnetta saatais ihan heti selville. Kuka nyt monituhatsivuista löpinää jaksaa alusta loppuun saakka lukea ja vaikka jaksais, ei hullua hurskaammaksi siitä kuitenkaan tulisi. Että näin =)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sari,

no jopahan pläjäyksen aiheesta ilmehdit...

Juu, valitettavasti koraani on satukirja, Raamattua kyllä osaltaan, pinnaltaan - perusmuslimihan ei kaikkea tunne eikä tiedä - matkiva, mutta on pohjimmiltaan punaHilkankin hotkiva susihukka, jota satua ei missään nimessä pitäisi lukea kellekään, ei varsinkaan lapsille heidän nukkumaanmennessään...

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Tarkotus oli vähän keventää tunnelmaa, kun tuntuu ettei mokomista saisi suutaan aukaista enää ollenkaan. Heti on jonkin sortin kukkahattu roviolle pistämässä ;=) Teinpä pientä tutkimusta minäkin ja tuolta löytyy enempi tai vähempi tietyn ideologian tarinoita;=

http://sariakoo.nettisivu.org/rikastuttajat/islam-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Sari,

blogilinkistäsi! - sanan säiläsi välkähtelee...

Lisää ŠariaKoo’l ta :

Nyky-yhteiskunnan kritisointia sanan säilällä:

Muhammedin, Islamin ja juutalaisvihan synty:

http://sariakoo.nettisivu.org/rikastuttajat/muhamm...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Eniten maailmassa on kristittyjä, mutta muslimit tulevat hyvää vauhtia perässä. Vaikka kristittyjä on maailmassa eniten, islam kasvaa kaikista uskonnoista nopeimmin. Muslimien määrä lisääntyy yli kahden prosentin vuosivauhdilla.

Maailman väestöstä kolmannes on kristittyjä, kertoo tuore tilasto maailmanuskonnoista. Kristittyjä on maailmassa 2076 miljoonaa eli 33 prosenttia. Maailman väestömäärä on nyt liki 6300 miljoonaa, ja kasvu jatkuu 1,2 prosentin vuosivauhdilla.

Muslimeja on viidennes maailman väestöstä, eli 1265 miljoonaa. Hinduja on 849 miljoonaa ja buddhalaisia 371 miljoonaa.

Vuosittaisen uskontotilaston ovat laatineet yhdysvaltalaiset professorit David B. Barrett ja Tod M. Johnson. Suomeksi sen on toimittanut kirkon lähetysteologi, dosentti Timo Vasko.

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2003/2003-02-25...

Kristittyjen määrä Euroopan ulkopuolella kasvaa, ja samanaikaisesti kasvaa myös erilaisten kirkkojen ja yhteisöjen määrä.

Kristinusko leviää tällä hetkellä voimakkaimmin Aasiassa ja Afrikassa. Nopeimmin sen on arvioitu leviävän Kiinassa. Protestanttiset kirkot kastavat siellä vuosittain kaksi miljoonaa ihmistä.

Kristinuskon painopiste siirtyy yhä vahvemmin pois Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Eurooppa on ainoa maanosa, jossa kristittyjen määrä laskee. Silti Euroopassa on vielä eniten kristittyjä, 531 miljoonaa.

Lähetysteologi Timo Vasko Kirkon lähetystyön keskuksesta arvioi, että 20 vuoden kuluttua eniten kristittyjä elää todennäköisesti Latinalaisessa Amerikassa ja toiseksi eniten Afrikassa.

Vaskon mukaan ei ole ennenaikaista huolestua Euroopan tilanteesta. Päinvastoin: kirkkojen on syytä ottaa maallistuminen vakavasti.
— Euroopan kirkot ovat ehkä liikaa keskittyneet itseensä. Vuorovaikutus muun maailman kanssa puuttuu, mikä näivettää hengellisesti.

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2005/2005-03-03...

Evankelinen kristillisyys kasvaa voimakkaimmin maailmassa:

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/23...

http://koti.mbnet.fi/juhasini/Lahetys/T_tilasto%20...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Miltähän vuosikymmeneltä Ilkan faktat on, kun maailmassa on tätänykyä yli 7 miljardia ihmistä?

http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jaakko,

kuvaavia, suuntaa-antavia, voimassa-olevia sinällään kuitenkin vielä tänäänkin - tuijottelematta nykyiseen, yhä kasvavaan populaatiomääräämme...

Jukka Mäkinen

miljardi kiinalaista on kait luokiteltu uskonnottomiksi.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Suurimmaksi osin joo. Uskonnottomien määrä on ylipäätään kasvussa, erityisesti niin sanotuissa länsimaissa. Euroopassa on useita valtioita, kuten Viro ja Tshekki, joissa uskonnottomuus on yleisin uskonnollinen suuntaus.

Tämä on hyvä kehityssuunta.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Kiitos tästä! Hyvää teki :)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Atte,

kiitoksistasi. - Oikeaan pyrkikäämme, vaikka välillä kompastelisimmekin...

Joh 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
15:13 Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.

Arvo Koiso

Ja meillä reitataan jotain Van Dammen lapsellisia väkivaltapätkiä K15 tms. Kyllähän toki uskonnon varjolla on aina saanut väkivaltaan usuttaa, mutta TV:ssä nähty kääntäri yms. hyppymogotcha on aivan kauheeta siis kerrassaan. Ja ne videopelit... Voi tätä turmelusta.

Voisi tehdä sellaisen lain joka vaatii K-18 lätkän koraaneihin. Tai ei helvetti, sittenhän ne vasta siitä kinnostuisivat.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Freddy,

hyvin valaiseva artikkeli Ayaaniltakin!

Miten paljon fiksut muslimit ovat vastaavasti saaneet hekin kärsiä ääri-islamilaisten radikaalien, terroristien aiheuttamasta yleisestäkin pelosta, niin islam- kuin myös sitten kristofobiastakin.

1.Joh4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Olen itse hyvin kriittinen tämän monikulttuurisuuden suhteen, epäilen vahvasti, että se vain laimentaa kulttuureja ja pakkosekoittamalla liian nopealla tahdilla aiheutetaan vain vihaa.

Jäin miettimään sitä, kuinka kannattavaa on toisaalta suhtautua näin tuomitsevasti islamiin, joka on, kuten jossain vaiheessa mainittiin, vasta hiljalleen maallistumassa, erityisesti Turkin ja Balkanin alueella, mutta myös Venäjällä. Nämä kaikki maat ovat vauraita, mikä tukee ennemmin sitä teoriaa, että köyhyys aiheuttaa enemmän näitä ongelmia kuin islam. Jos me hyökkäämme näin voimakkaasti ("Islam on väkivallan, tappamisen ja kuoleman kultti") me loitonnamme muslimeja "lännestä". Vaikka väite onkin osittain totta, sen perusteella vihanlietsonta ei ole järin viisasta: silloinhan islamille jää ainoaksi vaihtoehdoksi puolustautua.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Juni,

”Vaikka väite onkin osittain totta, sen perusteella vihanlietsonta ei ole järin viisasta: silloinhan islamille jää ainoaksi vaihtoehdoksi puolustautua.”

Millä perusteilla yleistät kirjoitukseni ”vihanlietsonnaksi”, vihapuheeksi??

Millä perusteilla oikeuttaisit sitten islamisteille ns. puolustamisen, joka käytännössä merkitsee terrorismia, vieläpä sellaiseen yllytystä kaikille muslimeille?

Osannet vetää näistäkin riveistäni, agrendasta ja motiiveistani oikeat johtopäätökset:

1.Kor 10:6 Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat.
10:11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.

Efes 4:17 Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,

.Tiit 3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,

2.Piet 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

2.Tim 4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Jaa, enkö siihen selvästi viitannut? "Jos me hyökkäämme näin voimakkaasti ("Islam on väkivallan, tappamisen ja kuoleman kultti") me loitonnamme muslimeja "lännestä"." Tosin en ole kovin yllättynyt, ettet näe mitään vihanlietsontaan viittaavaakaan kirjoituksessasi.

Terrorismista, onko aseettomien siviilien keskelle osuva täsmäohjus sitten jotain muuta? Ei, en puolustele, enkä hyväksy terroristejä, mutta ymmärrän kyllä heidän epätoivonsa. Eli en oikeuta. Se, että terroristien viholliset Afganistanissa ja Irakissa ovat usein asutetulla alueella unohtuu aivan liian monta kertaa uutisoinnista. Toisen maailmansodan aikana itsensä muiden puolesta uhraava rynnäköivä sotilas oli ihanne - nykyään terroristi jos islamisti. Kun mietitään mistä terrorismi on saanut alkunsa ja kuinka vaikea heidän on voittaa vihollista, silti tuntien itsensä pakotetuiksi taisteluun, ei todellakaan ole ihme, että he ottavat kohteeksi paljon helpomman kohteen: siviiliväestön.

Sitä paitsi useampikin valtio on terroripommittanut viholliseksi lukemiaan alueita aiheuttaen massiiviset tuhot ja valtavat siviiliväestön kärsimykset, ml. kuolemantapaukset, rampautumiset, kodittomuus, elinkeinon tuhoaminen, jne... Jokainen muistanee USAF:in pommituskampanjat Vietnamin sodan aikana, myös virallisesti puolueettomien maiden alueelle. Jos vielä halutaan puhua terrorin syistä, niin ainakaan epäasiallisesti miehitykseen asennoituneet joukot eivät edistä asiaa.

Ja kysymykseen "Osannet vetää näistäkin riveistäni, agrendasta ja motiiveistani oikeat johtopäätökset:" vastaan en, sano suoraan omin, selvin sanoin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Juni,

et viitannut, et todellakaan vieläkään. Jos sinä hyökkäilet – ”hyökkäyshän on paras puolustus ” – itse olen saanut puolustus-, en hyökkäyskoulutusta, Pääesikuntaa myöten – kuten täällä useammin ylen innokkaasti aiemminkin, niin en minä. Olen kertonut ja kerron täällä blogeillani varoitukseksi sitten miten järisyttäviä, paikkansa pitäviä, korjattavia asioita – islamistakin, tai mistä tahansa aiheesta. Mikäli pyrit niitä 'liberalisoimaan', villalla pyyhkimään, olet pahempi kuin terristit ikään, sillä silloin vain yllytät terrorismia, lisäät vain bensaa niiden kyteviin liekkeihin, ja kukahan taas hykertelikään…

Aivan turha sinun on myös yleistää kirjoituksiani yleiseksi vihapuheeksi muslimeja vastaan, kuten monet islamin juoksupojat ovat jo tehneet useamminkin, yritykseksi jäänyt ja jäävät…

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1129...

Miten viha eroaa varoituksista? Jos et Juni sitä eroita noista Raamatun kohteistakaan, niin oikein itsestäsi toteat: ”Tosin en ole kovin yllättynyt, ettet näe mitään vihanlietsontaan [tässä varoitukseen] viittaavaakaan kirjoituksessasi.” - päinvastoin...

Siviiliuhreistakin molemmilla osapuolilla – suojakilpinäkin – on kerrottu jo monesti, ei mitään uutta…

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Se on kyllä jännä tuo sinun tekstirakenne... Joka tapauksessa, enhän minä hyökännyt. Kyseenalaistin kyllä tuon tapasi puolustautua islamilta. Jos viitsit lukea sen ensimmäisen vastaukseni uudelleen, huomaat seuraavat kohdat: "Jäin miettimään sitä, kuinka kannattavaa" ja "Vaikka väite onkin osittain totta, sen perusteella vihanlietsonta ei ole järin viisasta". Tehdään pari huomiota: A) Jäin miettimään ei tarkoittane sitä, että väittäisin mitään. Minä mietin ääneen ja toin kysymyksen esille. B) En suoraan sano, vaikka tekstistä voi sen kuvan saadakin, että sinä lietsoisit vihaa. Se ei ollut ihmiskunnan keskusteluhistorian hienoin ja nerokkain hetki, vaan väsyneen miehen lipsahdus, mutta varsin pieni, koska kyse on vain tulkintavirheen mahdollisuudesta. Ja lopuksi C) Painotan sanaa "viittaavaakaan". D) Tämä on henkilökysymys, mutta Raamatun jakeita ei yksinkertaisesti jaksa lukea, tulee sellainen haukotteleva olo. Mutta hienoa että sinäkin ymmärrät vihan ja varoituksen eron!

Ei tietenkään mitään uutta, mutta kerropa millä tavalla muslimit voisivat taistella lännen - vähintään heidän mielestään sortavaa - ylivaltaa vastaan? Eikä Herra Luoja Jumala Vapahtaja Kaikkitietävä ole kovin hyvä vastaus, sillä ei heitä taideta käännyttää sitten millään.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

OK Jani,

hyvä että tarkensit tuon ’lipsahduksesi’ – hyväksytään…

Se, että olen jo monesti tuonut eri yhteyksissä esille varsin selvästi ”voimakkaasti” islamin jumalattomuuden, sen epäinhimillisyydet, ihmisyyden suoranaiset vastaisuudet, ei vielä merkitse sitä että vihaisin itse ihmisiä, muslimeja – päinvastoin! – Jos muuta yritit tuolla ”viittauksellasi” yleistää kehottaisin tarkentamaan huomattavasti esitystäsi ettet antaisi lähimmäisestäsi väärää todistusta, et edes vihjaten, tks.

Meinasi kysyä vielä : Mikä on noiden Raamatun jakeiden p.y.j. ? – mutta en ’piinaakaan’ enää, sorry…

”Mutta hienoa että sinäkin ymmärrät vihan ja varoituksen eron!” – no hyvä, että vihdoinkin sinäkin…

Ilkka Huotari

Hyviä pointteja ja pitkälti samaa mieltä.

Ainoa mihin tarttuisin on se että onko länsi "provosoinut". Jos katsoo miten Sveitsissä on asiat tehty, niin käsittääkseni siellä on tiukemmat säännöt kuin muualla Euroopassa, ja onnistuneempi lopputulos/vähemmän ongelmia.

Totta varmasti on sekin että vihamielisyydellä saa vihamiehiä, mutta yhteisten tiukkojen sääntöjen ylläpito on mielestäni hyvä asia.

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Eivät kai säännöt sentään provokaatiota ole? Maassa maan tavalla, jne... Kun mietitään provokaatioita, niin kyllähän noita on tapahtunut paljon vielä Afganistanissa ja Irakissakin pelkästään epäasiallisella miehityspolitiikalla. Sen päälle julkinen islamin mustamaalaus, sen kanssa irvailu, jne... ei ainakaan erityisen rauhanomaista toimintaa ole. (Sananvapaus tosin on hyvä asia ja vitsiä pitää saada vääntää myös muista kulttuureista.)

Ilkka Huotari

Jep, eihän se ole, provokaatiota. Mutta se on kuitenkin mielestäni ongelma tällä hetkellä. Tarpeeksi tiukkoja sääntöjä ei uskalleta asettaa.

Valitettavasti siihen saattaa vaikuttaa myös se "suvaitsevaisuus". Suvaitsevaisuus voi siis johtaa siihen että riittävän tiukkoja sääntöjä ei haluta asettaa - ja tästä sääntöjen puutteesta johtuvat tosielämän ongelmat taas voivat johtaa kansalaisten asenteiden jyrkkenemiseen - ja tämä asenteiden jyrkkeneminen taas voi johtaa muslimien eristäytymiseen ("viha aiheuttaa vihaa").

Tiukat säännöt voisivat ehkä katkaista tuon lenkin.

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Olen kyllä täysin samaa mieltä. Toisaalta myös tällä hetkellähän me todistamme muslimimaailman ehkä suurinta murrosvaihetta, kun autoritääriset järjestelmät kaatuvat, horjuvat tai pakon edessä muuttuvat avoimemmiksi ja kansanvaltaisemmiksi. Se, kuinka kauan vaurauden ja tulevaisuuden rakentaminen kestää, on mahdoton arvioida, mutta siihen mennee vielä tovi, joskin kehitys voi olla huimaakin. Siinä kehityksessä olisi erittäin tärkeää rehellinen apu. Kun se kehitys on päässyt vauhtiin, pidän jopa todennäköisenä, että iso osa pakolaisongelmasta häviää, kun ei ole enää tekosyitä luokitella ihmisiä pakolaisiksi. Sitä päivää odotellessa meidän pitäisi pitää vastarinta ääriliberaaleille pystyssä, sortumatta kuitenkaan toiseen ääripäähän.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Juni,

jo asiallisesta pohdiskelustasi!

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen

Joo, odotellaan 1000 vuotta, niin jos ne vaikka ihan omasta aloitteestaan luopuvat kivityksistä, naisten ympärileikkaamisista, homojen hirttämisistä ja pikkutyttöjen kaupallisista naittamisista vanhoille äijlle.

Mikäs kiire meillä on, 1000 vuotta kuluu äkkiä.

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Naurettava väite, että muslimit olisivat niin hitaita kehittymään, että heiltä veisi 1000 vuotta siihen, mihin länneltä kului ilman esimerkkiä muutamia satoja vuosia. Sen lisäksi Turkin ja Balkanin muslimit ovat jo maallistuneita ja hyvällä tiellä kohti modernimpaa järjestelmää. Veikkaan, että jos mitään merkittävää romahdusta ei tule (joskin täysin mahdollinen), pääosa vähintään Välimeren ympäristön muslimeista ovat maallistumassa jo noin 20 vuoden kuluttua.

Ja vaikka aika olisikin pidempi, vaikka 100 vuotta, niin mikä on vaihtoehto? Kerro ihmeessä niin parannetaan maailmaa.

Ilkka Huotari

Jaakko Kölhillä oli hyvä pointti maallistumisessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa muslimit ovat käsittääkseni maallistuneet ja integroituneet paremmin yhteiskuntaan kuin vaikka siskonsa ja veljensä Euroopassa. Tosin, se taitaa olla suurimmaksi sen ansiota, että USAan on alunperinkin mennyt maallistuneempia muslimeja - omasta halustaan. (Lähteet saattaa kiinnostaa - niitä voi olla tulossa.)

Eurooppaan on tuotu poliittisin päätöksin muslimeja/maahanmuuttajia, ja tällainen tapa ei ole toimiva toimivan yhteiskunnan rakentamisessa.

Jos olet J.K. supersuvaitsevainen, mutta kannatat markkinataloutta käytännön syistä (se on toiminut paremmin kuin muut), niin näkisin näiden kahden välillä ristiriidan? Mikset tekisi Euroopan maahanmuuttopolitiikan toimivuudesta myös samanlaisia johtopäätöksiä?

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Käsittääkseni markkinataloudelle ei ole järkeviä vaihtoehtoja, eikä se minusta periaatteiltakaan ole täysin väärä.

Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan, minulle on itse asiassa ihan sama, kuinka paljon ja minkä värisiä maahanmuuttajia Suomeen tulee. Suvaitsevaisuudellani tarkoitan sitä, että kaikkiin täällä oleskeleviin - olivat he sitten homoja, tummaihoisia, ruotsinkielisiä, muslimeja - tulee suhtautua reilusti ja yhdenvertaisesti, ilman minkäänlaista rasismia.

Toki kannatan humanitaarista maahanmuuttoa siinä mielessä, että jos joku hätää kärsivä tulee ovelle ja pyytää apua, häntä on autettava. Mutta ei minua haittaa se, että Suomeen näitä apua pyytäviä tulee huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsiin.

Maahanmuutto Suomeen painottuu työ- ja opiskeluperusteiseen. Täällä on eniten naapurimaista kotoisin olevia, virolaisia ja venäläisiä, ja se on minusta ihan hyvä trendi.

Ylipäätään maahanmuuton tulisi olla tasaista, jotta edellisillä muuttajilla on aikaa kotoutua ennen kuin seuraavat tulevat. Näin kuvainnollisesti. Suurimman uhan näen asuinaluiden segregoitumisessa, mihin voidaan puuttua kaavoitus- ja asuntopolitiikalla.

Käyttäjän FijaSaarni kuva
Fija Immonen

Itse ainakin olen moskeijan kasvatti. Eipä ole sellaiseen kovin usein tehnyt Suomessa mieli. Eikä kyse ole siitä, etteikö omiinpäin olisi hinku, mutta tässä eletään maassa maan tavalla. Ennemmin on siis hinku käyttäytyä maassa maan tavalla, kuin olla jotain mitä on joskus kauan sitten ollut, eikä välttämättä enää koe olevansa. Suomessa kaikki ihmiset saavat olla juuri sitä mitä haluavat, tuntevat olevansa. Se tässä maassa on parasta.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Fija,

fiksusti todettu, parhain jatkumoin, Siunauksin,

Ilkka

P.S. Sääli ei riitä demokratioimaan naisia islamisssa - pakolla ei kuitenkaan synny kuin sutta ja sekundaa...

P.S.S. Mitä esittäisit musliminaisten aseman parannukseksi?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Max Horkheimer, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse... Mitä luulisitte näiden k a i k k i e n Frankfurtin koulun kriittisten teoreetikkojen ja kulttuurimarxistien olleen uskonnolliselta ja etniseltä perhetaustaltaan?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Teemu Tilaeukselta hyvä kirjoitus aihetta liipaten:

Monikulttuurisuus – kulttuuririkos :

http://teemutilaeus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/10983...

Käyttäjän JuniOri1 kuva
Jani Sievänen

Aivan erinomainen noin tiiviiksi paketiksi. Sieltä keskustelusta löytyy sitten laveammin aiheesta ja ihan hemmetin hyvää tekstiäkin.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

"Islam on väkivallan, tappamisen ja kuoleman kultti."

- Yhtä valikoivin kriteerein voin väittää, että juutalaisuus on rasistinen ja kristinusko perustuu antisemitismille.

Käyttäjän amgs kuva

Timo Peltonen, Amerikan intiaanit varmasti sanoisivat, että kristinusko on "väkivallan, tappamisen ja kuoleman kultti".
"Espanjalaiset saartoivat Tenochtitlánin, josta alkoi pian loppua ruoka. Kaupungissa raivosi espanjalaisten mukanaan tuoma isorokko, joka oli vastustuskyvyttömille intiaaneille monissa tapauksissa tappava. Espanjalaiset etenivät nälkiintyvään Tenochtitlániin, jossa käytiin taistelua talo talolta. Monet asukkaat pakenivat Tenochtitlánin saaren pohjoisosassa sijaitsevaan Tlatelolcon rinnakkaiskaupunkiin. Lopulta asteekkipäällikkö Cuauhtémoc antautui, ja Tenochtitlán tyhjennettiin intiaaneista. Cuauhtémoc hirtettiin pian tämän jälkeen, ja espanjalaiset kiduttivat ja tappoivat monia muita intiaanipäälliköitä. Ne intiaanit jotka eivät kuolleet tauteihin tai espanjalaisten hirsipuuhun, päätyivät maaorjuutta muistuttavaan asemaan. Näin kävi lopulta myös espanjalaisten liittolaisille tlaxcalteekeille." Espanja katoliset majesteetit olivat koko homman takana.

http://suomisanakirja.fi/asteekkien%20historia

pekka numminen

Uskonto antaa oikeutuksen tappamisella ja pahoille teoille tai sitten ei anna.

Kerroppa AMG miten intiaanien tappaminen ja orjuuttaminen on perusteltavissa Jeesus Kristuksen opetusten ja ohjeiden perusteella?

Älä tapa?
Älä tee toiselle mitä et toivo itsellesi tehtävän?
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?

Jeesus Kristus pyysi opettamaan ja levittämään uskoa, mutta ei antanut kristityille oikeutta rankaista niitä jotka tekevät väärin.

Jos taas ajatellaan uskontojen olevan aina syyllisiä "uskovien" tekoihin, niin islamin uskoa seuraavat tappavat tällä hetkellä eniten. Voidaan myös katsoa Suomessa vankilassa olevien uskonnollinen tausta ja suhteuttaa se uskontokuntien kokoihin, islam on silloin rikollinen #1.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ana Maria,

kuten jo aiemmin kerroin kristinuskon nimissä on tehty paljon hirmutekoja, sotia, jne.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Timo,

mitkäs sitten ovat ne yhtä valikoivat, yhteismitalliset ”valikoivat kriteerit”. - Esivalta on asia erikseen:

Jumala ja esivaltansa eivät ole puolustuksessaan pasifisteja, muutoin kyllä!:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1000...

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

No, jos islam olisi niin tuhoisa kun annat ymmärtää, niin tuskin heidän hallinnoimansa alueet olisivat kestäneet aikojen myllerryksessä vuosisatojen ajan. Kannattaa muistaa, että islamilaiset yhteisöt ovat tuottaneet elinvoimaista kulttuuria siinä missä muutkin. Bosnialaisen, senegalilaisen, afgaanin ja malesialaisen niputtaminen samaan muottiin on järjetöntä.

Juutalaiseen traditioon kuuluvat jalot periaatteet "älä tapa" ja "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" (3.Moos. 19:18). Silti traditiosta ei löydy (Sanhedrin 57a) yhdenvertaista kohtelua vääräuskoisille.

Kristinusko on taas vyöryttänyt Jeesuksen surmaamisen taakan (Jumalan surman nimikkeellä) koko juutalaiselle kansalle. Juutalaisvihan alkulähde on UT:ssa ja sitä hyödynsivät (ensin) kirkkoisät ahkerasti ja myöhemmin rahvas, joka kohdisti vuosisatojen ajan vihansa juutalaisiin. Jos vihaa ei olisi voitu perustella pyhillä kirjoituksilla, niin eivätpä olisi niin luterilaiset, katoliset ja kuin ortodoksitkaan voineet perustella julmuuttaan ja häikälemättömyyttään millään tavoin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Timo,

etkös tajua sitä, että eihän muslimienemmistöisissä maissa näitä ongelmia ole enemmälti edes esiintynytkään, kuinka voisikaan?, eihän siitä olekaan tässä kysymys: kysymyshän on islamin levittäytyminen ”luonnollisellakin” tavalla ei-islamistisissa maissa ”anna pirulle pikkusormi”- metodiikalla…

Kristinuskonnon nimikkeellä on taas esiintynyt jos jonkinlaisia hirmutekoja, miekallakin ”evankeliointia” – ei mitään uutta auringon alla…

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

Valtaosa islamistien terrori-iskuista tehdään islamilaisissa maissa ja näin on ollut jo pitkään. Älä esitä tietämätöntä, sillä olen varma että olet hyvin tietoinen Egyptin, Iranin, Irakin ja Saudi-Arabian historiasta ja näiden maiden välisistä kahnauksista. Et ole eilen syntynyt.

Tiedän monia muslimeja, jotka eivät suin surminkaan halua elää islamistien johtamassa maassa. Miksi muun maailman on otettava ne suomalaiset vastaan, jotka eivät halua elää Suomessa? Jos täältä saa lähteä niin tänne on saatava myös tulla - olettaen, että henkilö on avun tarpeessa ja yhteistyökykyinen - riippumatta hlön uskonnosta, ihonväristä, vakaumuksesta tai jalkapallojoukkueesta, jota hän kannattaa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Etkös Timo,

vieläkään tajua asian pointtia: kyse ei ole terrorismista, vaan islamista vs. Israel. Tietääkseni arabit eivät ole kovin paljon nahinoineet keskenään kansoina – sinunkin pitäisi se jo sentään tietää - päinvastoin! - sensijaan jokseenkin jokainen Israelin ympärillä oleva arabimaa noudattaa koraaninsa käskyjä lakaista Israel mereen – kera jo näkyvien terroristiensa…

Kyse ei ole myöskään aivan luonnollisesta maahanmuutosta sinänsä. Kyse on hallitusta maahanmuutosta, jota kukaan ei voine kieltää.

Jarmo Skog

Välillä en voi kuin ihmetellä, mistä Suomeen on vuosikymmenessä ilmaantunut tämä massiivinen joukko islamintuntijoita, jotka kaikki tietävät juuri, mistä islamissa on kysymys ja kuinka sitä oikeaoppisesti tulkitaan.

Mutta sitten muistan: Eihän niitä olekaan. Ilkkahyttiset ja jaripetriheinot eivät todennäköisesti ole lukeneet yhtään kirjaa taikka artikkelia islamista. Kun kaikki pohjatiedot ovat uutisista ja wordpress-linkeistä on jälki tämän näköistä. Kaikki islam nähdää automaattisesti ääri-islamina ja koko islam näyttäytyy monoliittina. Pahimmassa tapauksessa koko ajatusrakennelma suodattuu oman kristinuskon kautta kuten esim. Hyttisen ja Hirvisaaren tapauksessa.

Mainittakoon vielä, että en ole "islam-sympatisoija", antisemiitti, monikulttuuri ei mielestäni tuota automaattista ihanuutta ja terrorismi kaikissa muodoissaan tulisi tuomita. Nyt voitte alkaa sovittelemaan niitä muunlaisia kukkahattuja minun ja foliohattuja omiin päihinne.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Juuri näin Skog. Lisäisin vielä, että siinä kaikkein pahimmassa tapauksessa ajatusrakennelma suodattuu oman kiihkon ja väsymättömän netissä jankuttamisen kautta poliittiseksi menestykseksi. Tai siis pääsyksi eduskuntaan. Toki siihen tarvitaan mausteeksi jonkun verran myös homokammoa ja raiskausfantasioita, mutta resepti näyttää joissakin tapauksissa toimivan.

Se ei ole politiikkaa ollenkaan, se on vain silkkaa typeryyttä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jorma,

täällä keskustellaan perustellusti, rakentavasti - huom. kirjoitusohjeet alla - islam-aiheesta, ei sen esilletuojista - aidanseipäistä. Jos sinulla ei ole edelleenkään mitään lisäarvoa tähän aiheeseen, niin koeta pysyä edes pois aikuisten maailmasta, voit käydä silloin jopa fiksustakin, tks.

j.olavi heikkinen

tuo on varsin totta, että muslimeita löytyy laajalla otannalla uskoonsa suhtautuen erityisesti länsimaisessa ympäristössä. sekään tosiasia ei kuitenkaan vähennä konservatiivisen islamin vaikuttavuutta omalla maaperällään tai yhteisöissään, joita hivuttautuu koko ajan uusille asuinsijoille.

suomessa ei vuosikymmen sitten ollut käytännössä lainkaan muslimeita erottautumassa katukuvasta,- nykyisin konservatiivista islamia harjoitetaan sujuvasti maamme suurten taajamien keskustoissa ja liepeillä ja näin tälle patriarkaaliselle hölynpölylle on saatu juurrutettua varsin pian tukeva kasvualustansa.

j.olavi heikkinen

suomen "islamisoitumisen" nopeutta kuvaa parhaiten yleensä ajanhermoilla liikkuvien taiteilijoiden jälkeenjääneisyys ilmiön kehittymisen puitteissa. esimerkiksi aina nokkelasti päivänpolttaviin aiheisiin kantaa ottava sarjakuvataiteilija pertti jarla ei ole ennättänyt luomaan lainkaan islamilaisuutta edustavia hahmoja oman fiktiivisen "fingerpori"-nimisen kaupungin henkilökavalkadiin.

vanhat tutut jeesus, j-la, pappi ja paavi siellä jo seikkailevatkin, mutta esimerkiksi profeetta muhammedia tai serkkujaan aleja ei jarlakaan vielä ole hoksannut sarjakuvamaailmaansa sijoittaa.

mikä on mielestäni sääli ja jopa suoranaista syrjintää, kulttuurirasismia :

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2010/2010-04-22...

Jarmo Skog

Vastahan Soinikin ehti tiukasti vaatimaan uskonnollista tasa-arvoa Pussy Riot-yhtyettä arvostellessaan. Soinin mielestä yhtyeen olisi tullut esittää performanssi moskeijassa, mutta poliittisesti korrekteina tytöt päätyivät Kristus Vapahtajan kirkkoon. Samalla perusteella keskustelijat usarissa ovat herjanneet Jari Tervoa pelkuriksi, koska tämä heitti raamatun eikä koraania maahan.

Nyt toivonkin kansanliikettä, joka vaatii Pertti Jarlaa pilailemaan islamin kustannuksella joka kerran kun kristinuskolla pilaillaan. Muussa tapauksessa uhkaamme Jarlaa Reijo Tossavaisella, joka nimittää Jarlaa mukasuvaitsevaiseksi ja mukasivistyneeksi blogissaan.

j.olavi heikkinen

minusta islamilaisten hahmojen poisjättäminen suomalaisista sarjakuvapiirroksista alkaa kohta vaikuttamaan tietoiselta syrjinnältä ja siten viharikokselta,- melkein tekee mieli tehdä valitus vähemmistövaltuutetulle.

periaatteessa kulttuurinen vuorovaikutteisuus edellyttäisi jonkin asteista vähemmistökulttuurin sisällyttämäistä tällaisiin kansallisesti "kanonisoituihin" struktuureihin, jota hesarin "fingerpori" edustaa. hahmojen ei tarvitseisi olla mitenkään raflaavia, provokatiivisia tai pilapiirrosmaisen hassuja, vaan voisivat karaktisoida olemuksellaan kansanosansa pyhimysten positiivisia piirteitä.

esimerkiksi imaami, jolla on profeministinen ymmärrys ja aviopuolisona mies, olisi varsin herkullinen sarjakuvahahmo :)

toisaalta "mämmilässä" on jo parikymmentä vuotta sitten seikkaillut mukku-somali, vaikkakaan hän ei varsinaisesti edusta piirroshahmona uskontoa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jarmo,

ei tarvitse olla professori Jaakko Hämeen-Anttila saadakseen tietää, mitä tietävät ja tuntevat paikalla kääntyneinä muslimeina vuosikymmeniä toimineet asiantuntijat, esimerkiksi TV-evankelista, pappi Zakaria Botros - kotimaassaan Egyptissä monivuotisen tutkimuksensa perusteella tekemänsä paljastukset Koraanista, Allahista ja profeetta Muhammedista. Hänen isännöimänsä päivittäinen 90 minuutin TV-ohjelman internet – sivujen, www.fatherzakaria.com , puhelinpalvelun ja Paltalk- nettipalstan käytön takia hänet on uhattu tappaa 60 miljoonan dollarin palkkiota vastaan.

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5619...

”Kaikki islam nähdää automaattisesti ääri-islamina ja koko islam näyttäytyy monoliittina.” - tämäkin mietelmäsi on pelkästään mututasoista, tyypillistä heikon, tietämättömän (kouluttautumattoman, lukenemattoman) ihmisen yleistystä, kun ei muuhun, nimenomaan asiaperusteisiin, kykene – ainoastaan kiellettyyn ad hominem – virheargumentointiin…

Eo. mutusi osoittaa lisäksi sen, ettet ole edes lukenut ao. tekstejäni etkä linkkejäni, et edes selventäviä kommenttejani. – Varsin tyypillistä mentaliteettia muuten jo kiihkoisille, saati sitten äärisellaisille islamisteille – ei monellekaan tavalliselle muslimille – paikanpäälläkin olleena ja taas ensi lokakuussa sinne lähtevänä…

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

"Viher­vasemmisto­lai­suudes­sa islam nähdään liittolaisena yhteistä vihollista vastaan"

En tiedä yhtään vihreää joka suhtautuisi islamiin minään liittolaisena. Joten tältä(kin) kannalta pitäisin tekstiäsi perin virheellisenä.
Yleensä suhtautumisemme on varsin neutraali, eli emme näe islamia minään vihollisena, mutta emme myöskään minään liittolaisena. On järjetöntä nostaa viholliseksi yksi maailman hallitsevista uskonnoista tai sen lukemattomat kannattajat. Minun on sangen vaikeaa nähdä miten vaikkapa 12 vuotias koululaistyttö tai ikänsä maaseudulla asunut mummo voisi olla vihollisiani vain koska he ovat islaminuskoisia.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Marko,

kyse oli ensinnäkin "vihervasemmistolaisuudesta", ei vihreistä.

Toiseksi jos joku tai jotkut "vihervasemmistolaiset" (monta määritelmää) pitävät islamia vihollisenaan - tai mikään muu ryhmittymä konsanaan - ei sinunkaan kannata nostaa "vihollisuutta" epätieteellisesti tikunnokkaan, ja yrittää sillä mutuillen vesittää, "liberalisoida" kaikki näkemään islamin vihollisiksi, eritoten siitä ja sen uskonnottomuudesta - islam ei ole uskonto, lue lisää - osoittaa ko. asiaan perehtymättömyytesi - luulet vähemmän!) - suoranaisesta luonnottomasta epäinhimillisyydestä pohjimmiltaan varoittajia, "ilmiantajia" - ei siltä osin mikä on kaikkien mutuillen, luulotellen nähtävissä.

Kolmanneksi: ei pidä sekoittaa islamia ja kaikkia sen liikkeen harjoittajia yhteen: vesität silloin, puhut itsesi pussiin pitämälläkin toisaalta kuitenkin vaikkapa 12 vuotista koulutyttöä tai ikänsä maaseudulla asunutta islamistimummoa kuitenkin, "erottelustasi" huolimatta "liittolaisenasi", siinä mielessä että kaikki heidän vastustajansa - ketkä? - olisivatkin samalla heidän vihollisiaan ja/tai kaikki heidän puoltajansa - kuten ilmeisesti sinä "inhmillisenä" hyväksyisivät islamin "karvoihin katsomatta" eli yrittäsivät poistaa tai lieventää sen takia islamin kritiikin, osin sitä kautta sananvapautemmekin. - Pelko teettää vain lisää epäinhimillisyyttä, antaa kurittomuudelle vain yllykettä, kuten jäljempänä Jorma yrittää ad hominoiden pelotella (älä vaan puutu islamiin, sinua nimitellään muutoin "hulluksi" kaikin tavoin, yms. ...)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

"kyse oli ensinnäkin "vihervasemmistolaisuudesta", ei vihreistä".
Oho käsitehöttöä pahimmillaan. Eli tuo breiviikkiläisten kansainvälisesti lanseeraama vihervasemmisto samoin kuin kulttuurimarxismi eivät tarkoitakaan yhtään mitään. Kiva että tunnustit.
Jos olisit kauppias en sulta sika-nautaa ostaisi. Mitä lie koirankamaraa se sitten olisi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sini,

”Eli tuo breiviikkiläisten kansainvälisesti lanseeraama vihervasemmisto samoin kuin kulttuurimarxismi eivät tarkoitakaan yhtään mitään” – juu ”käsitehöttöäsi pahimmillaan”.

Aika merkillistä: kun erotan vihreät ”vihervasemmistolaisista” – en höttöä niitä yhteen, siis päinvastoin - niin sinulla on otsaa väittää minun siten ”höttöilevän” – joopa joo…

P.S. Jos et muutoin tiedä mitä ”vihervasemmistolaisuudella” – sen negatiivisessa merkityksessä – tarkoitetaan, niin googlaapa esim. tiede.fi-palstalle…

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

"islam ei ole uskonto", "ei pidä sekoittaa islamia ja kaikkia sen liikkeen harjoittajia yhteen"...

Höttöä. Hyvin sanottu, Sini.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

...mutta huonosti eriteltyä mössöä Siniltä...

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Onneksi sentään Jaakko Kölhi ja muutama muu terveen järjen ääni on jaksanut tulla mukaan tähän ketjuun. Omasta puolestani sanon vain lyhyesti, että minusta Hyttisen teksti on kristillisfundamentalistista paranoiaa pahimmillaan.

Käyttäjän elinakeranen kuva
Elina Keränen

Jep. Tervejärkiset kaikkoavat näistä keskusteluista ihan silkalla joukkovoimalla ja inttämisellä, mikä 'maahanmuuttokriitikoiden' mielestä todistaa heidän olevan oikeassa.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

Kukahan näiden imaamien kanssa jaksaa järjen ääntä kuuluttaa?
Hanhen selässä ei vesi kestä. Toive tietenkin olisi ettei näiden päänsisäiset käskyt jumaliltaan äityisi kovin vaarallisiksi muille ihmisille.
Tiedän sen olevan paljon toivottu, koska mielestäni uskonnollisen harhamaailman kanssa askarteleva tulisi olla mahdollisimmän täyspäinen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jorma,

sinunkin väitteesi mukaan ilmeisesti kaikki islamin kritisoijat ja sen konnankoukkujen paljastajat edustavat "epäterveen järjen ääntä" ja kaikki islamistit edustavat koraanin ja sen liitteiden mukaisesti käytännössä jo monasti todistettuna "terveen järjen ääntä", todellisuudessa paholaisen ääntä pahimmillaan!...

Toiseksi: Jorman teksti osoittaa myös kaikessa lyhykäisyydessään sen, että hän puhuu asiasta sillä ylimielisyydellä, jonka asiasta täysi tietämättömyys hänelle pontta antaa - vrt. evolutistit ynnä muut ateistit...

Kolmanneksi: Jorman tiedot kristillisestä fundamentalismista ovat todella alkeelliset, aloita vaikkapa:

Kristillinen fundamentalismi on rakkautta:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5619...

Neljänneksi: millä oikeudella ja kompetenssilla teet "paranoidisia" analyysejasi vastoin asiallisuutta ja rakentavuutta vaativia tämän U.S.- blogin kirjoitusohjeita bannauksilta ja blokkauksilta välttymättäsi?

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Hohhoijaa, ei tätä kyllä millään jaksaisi, kun kumpikaan ei ymmärrä toisiaan todellakaan yhtään. Minua helpottaa kuitenkin tieto, että sinunkaltaisiasi fundamentalisteja on todellakin vain pieni vähemmistö täällä Suomessa. USA:ssa teikäläisiä on pelottavan paljon enemmän.

Minulle kristillinen fundamentalismi edustaa täsmälleen yhtä pahaa kuin islamilainen fundamentalismi. Ei minulla ole kovinkaan paljon asiaa sellaiselle, joka ei tajua edes evoluutio-oppia. Tieteen ja tiedon kieltäjät ovat yleensä pahimpia uskovaisia, mutta kaipa he nyt sitten ovat niitä autuaita. Tietämättömyydessään autuaita.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jorma,

ja kommentoinnit sarjassamme epätieteelliset mudut vaan Jormalta jatkuvat…

Ja minkähänlaisia ne sinun ”sinunkaltaisiasi fundamentalisteja” oikein ovatkaan? – minunkaltaisiani fundamentalisteja – siis Kristukseen Raamatun mukaan tavallani uskovia – nyt on vain tasan yksi kappale, minä, Ilkka Hyttinen, Jämijärvi.

”Minulle kristillinen fundamentalismi edustaa täsmälleen yhtä pahaa kuin islamilainen fundamentalismi” – ja taas ilman yhtäkään perustetta. Eikö Jorman kaaliin mene se, että jo tieteellisyyden alkeissa edellytetään eksaktointia, ei noin vain perusteettomia yleistyksiä.

”Ei minulla ole kovinkaan paljon asiaa sellaiselle, joka ei tajua edes evoluutio-oppia.” – tiedän ja tajuan ”evoluutiosta”, oikeammin ”evohuutiosta” niin paljon, ettei se mene läpi edes aluksikaan tieteellisenä tässä ja nyt toistettavana, yleisenä todisteena - eikä nyt ole kyse itsestäänselvästä, kenenkään kieltämästä mikroevoluutiosta. – En odottele miljardeja vuosia…

”Tieteen ja tiedon kieltäjät ovat yleensä pahimpia uskovaisia.” – ja Jorma yksi niistä ensimmäisistä tietämättä, saati tajuamatta - esim. ”poikkitieteellisestä” Raamatusta yhtään mitään…

Jorma yrittää kääriä kaikki yhteen ja samaan nippuun, eritoten ”uskovaiset”, eikä tajua että kaikki perustuu enemmän ja vähemmän uskoon, todennäköisyyksiin, jne. - Vai väittääkö Jorma jotain tietävänsä, edes sitäkään, onko hän itse olemassa vai vaiko vain niin ajattelemassa…

Samuli Mikkola

Se Israelikin on kuitenkin aidosti monikulttuurinen yhteiskunta, jossa eri kansallisuudet ja uskonnot, joihin myös islam kuuluu, elävät pääasiassa sovussa keskenään.

Suomessa taas jokin "islamisaatio" tai vastaava on suunnilleen yhtä paha uhka kuin ufojen hyökkäys.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Näinhän Samulikin,

tämän asian 'näkee' monen muun tavoin nokkaansa pidemmälle ajattelematta...

Mistähän Samuli oikein johtuukaan, että islam ja muslimit pysyvät kurissa Israelissa, täh?

Mistähän oikein johtui, että 9.11.:kin pääsi jenkeissäkin tapahtumaan?

Mistähän johtuu, että monisatamiljoonaiset islamistit Israelin ympärillä yrittävät pyyhkäistä "vihollisensa" Israelin mereen muine "ystävällisine lähetyksineen"? - siinäkään kuitenkaan koskaan onnistumatta.

Samuli Mikkola

Ilkka.

Israelista kuitenkin löytyy esim. tällaisia muslimeita:
http://www.israelpolitik.org/2010/07/23/faces-of-t...

Israelilaisen yliopiston tekemissä kyselytutkimuksissa on selvinnyt mm. seuraavaa: 84,9% Israelin arabeista uskoo Israelin oikeuteen olla olemassa ja 70% oikeuteen olla nimenomaan juutalainen valtio. 82% haluaa olla mieluummin Israelin kuin minkään muun maan kansalaisia. 25% kokee itsensä isänmaalliseksi Israelia kohtaan ja 35% ei erityisen isänmaalliseksi, mutta kuitenkin Israel-myönteiseksi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Samuli,

niinpä juuri, oivalsit oikein, Israelin arabit näkevät asian oikein, toivovat rauhaa - jota ei valitettavasti koskaan tule - sensijaan arabit ympärillä...

Eila Jokimaa

Kommunismi ja islamismi ovat historiallisesti liittyneet käsittääkseni yhteen lähinnä antikolonialististen liikkeiden kautta. Niillä ei ole mitään muuta yhteistä kuin yhteinen vihollinen, joka oli Maon kaltaisille kommunisteille myls Neuvostoliitto jossain määrin koska tämän katsottiin edustavan länsimaista kolonialistista perintöä yhdessä USAn kanssa. Monikulttuurisuusideologian kannattajia löytynee niin sosialisteista kuin liberaaleistakin. Teorian kehittäjiä olivat alun perin mm. sosiaalidemokraatit Karl Renner ja Otto Bauer. He yrittivät ratkaista monikansaisen Itävalta-Unkarin imperiumin nationalistisia ongelmia kulttuurisen autonomian kautta, mitä ideaa Stalin vastusti jyrkästi. Monikulttuurisuus on tullut uuteen susioon lähinnä siirtolaisuuden ja globalisaation takana, jotka ovat erittäin selkeitä hegemonisen kapitalistisen maailmanjärjestyksen luomia ilmiöitä. Ongelma on siinä, että se on liberaalin individualistisen oikeusvaltion vastainen oppi koska se korostaa kollektiiveja ja staattisia identiteettejä sortuen fasistiseen "kultuurikorporatismiin". Toinen kulttuurista fragmentaatiota ja neoliberaalia markkinakeskeisyyttä ja egoismia vastaan noussut poliittinen "ideologia" on niin sanottu "uustasavaltalaisuus", joka korostaa poliittista identiteetin tärkeyttä ja yhteiskunnan yhteistä etua etnisten ja uskonnollisten identiteettien sekä kuluttajuuden sijasta,ja yksilön velvollisuuksia ja oikeuksia suhteessa yhteiskuntaan. Esimerkiksi Yhdyvaltojen nationalismi perustuu traditionaalisesti enemmän tasavaltalaisuuteen ja poliittisiin instituutioihin kuin etnisiin identiteetteihin, ja sitä ollaan kutsuttu sulatusuuniksi juuri siksi että sen nationalismi ei perustu samalla tavalla etnosentrisyydelle kuin eurooppalaisten kansallisvaltioiden nationalismi. Etnosentrisyyden vahvistuminen ja kulttuurinen fragmentaatio ovat ongelma monissa maissa, mutta en kyllä ymmärrä mitenkä tämä liittyy erityisesti vihervasemmistolaisuuteen, joka on etenkin Suomessa pikemminkin oikeistolainen kuin vasemmistolainen liike.

Käyttäjän Juutikka kuva
Jouni Juutikka

Uskonto on hyvä renki mutta huono isäntä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Blogin avaus yhdistää surutta Frankfurtin koulukunnan, kulttuurimarxismin ja poliittisen korrektiuden islamisaatioon tavalla, jonka viime vuosina esitteli maailmalle nimimerkki Fjordman. Kun Ilkka on rauhallisen sorttinen trolli, en nyt mainitse, kenen manifesti popularisoi tämän tärähtäneen, anteeksi nyttemmin syyntakeiseksi tulkitun, ajattelutavan.

Ilmeisesti Fjordmanin ja hänen nimeltä mainitsemattoman oppilaansa mielestä Adorno, Benjamin, Bloch, Fromm, Grünberg, Horkheimer, Löwenthal, Marcuse, Neumann, Pollock, Weil, Wittfogel ja muut eivät olleet tarpeeksi hyviä juutalaisia, kun eivät ehtineet Hitleriä pakoillessaan kirota islamia alimpaan helvettiin.

Samuli Mikkola

"en nyt mainitse, kenen manifesti popularisoi tämän tärähtäneen, anteeksi nyttemmin syyntakeiseksi tulkitun, ajattelutavan."

Itseäni on häirinnyt todella paljon kuinka moni alkoi heinäkuun 2011 jälkeen kirjoitella kulttuuri-marxismista kun ainakin itselleni koko termi oli suhteellisen tuntematon siihen saakka. Siitä huolimatta, ettei kukaan oikein julkisesti ryhdy norjalaisen puolustajaksi, hänen kirjoittamiaan ajatuksia kuitenkin toistellaan melko surutta.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

"Kristillinen fundamentalismi on rakkautta."

Rakkaudesta ja varsinkin filantropiasta minulla on hyvin erilainen käsitys kuin aggressiivisesta Hyttisen todistuksesta.

Kinastelu muinaisten paimentolaisyhteisöjen maailmankäsityksistä ei oikein istu meidän pohjoisten asukkaiden elontaistoon.

Hyttisen maailmankäsitys on mielestäni lähtökohdistaan jo väärä.
Uskoa voi tunnustaa, mikäs siinä. Mutta ainoana totuutena tarjota, ei.

Heikki Knookala

Mike Gambiasta oli meillä "töissä" muutaman viikon harjoittelijana.Gambia ei liene niitä kiihkoislamilaisimpia valtiota.Muutaman päivän aikana Islamin aatteita kuultuani Mike haltioissaan kertoi odottavansa kiihkeästi sitä päivää, jolloin Allahin miekka nousee ja katkoo kristittyjen kaulat...Silloin vähän jäi kaivelemaan että miltä vuosisadalta tää kaveri on.....en jäänyt kaipaamaan.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Heikki,

siinäpäs se, eiväthän nämä meidän "kotikapitalistit ja -kommarit" muuta teekään kuin ummista omahyväisyydessään silmänsä tosiasioilta - ennenkuin on liian myöhäistä! - "eihän helvettiä ole olemassa eikä tulemassa" - juupa juu...

Naapurin meillä "voimassa" olevat lait kansalaistensa suhteen ovat pientä sen rinnalla - kunhan...

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Oheisen ketjun selanneena en voi muuta kuin todeta vanhan viisauden: Ihminen on ihmiselle susi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ääri-islamistisesta fobiasta vapautuu oikein varautumalla:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/8420...

Jumala ja esivaltansa eivät ole puolustuksessaan pasifisteja, muutoin kyllä!:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1000...

Merja Heikka

Hieno ja rohkea kirjoitus!

Tämä aihe on ahdistava, jos siitä jotain järjellistä sanoo niin kirves vilahtaa ja olet kohta päätön.

Se on tietysti jo alkujaan mykistävää, että miten normaaliälyllä varustetut ihmiset, ja jopa itseään älyköiksi mainostavat voivat olla myötämielisiä islamille. Olen ymmärtänyt, että heilla on sellainen utopia, että he kuvittelevat ikäänkuin tarhaavansa tänne Suomeen omat pikku-musliminsa, ja sitten opettavat heille, että miten on hyvä käyttäytyä ja ajatella. Miten he muuten voisivat olla niin luottavaisina kieltäen tämän uskonnon perimmäisen luonteen: pahimmillaan naiseet ja homot kivittävän kultin. Eivätkö he tosiaan tiedä sitä, että esimerkiksi ateistit kuuluvat muslimeilla alhaisimapaan kastiin. Vihreät ovat itse usein juuri ateisteja.

Kultturellisesti tämä "seuraa heimon arvokkainta ja suvun vanhinta miestä" on täydellinen keskiaika kaikessa. Länsimainen yhteiskunta perustuu yksilön osaamiseen, yksilön tekemisiin. Muslimiyhteisö on kuin kommunistinen Maon Kiina: se lyö kaikki yksilöt tottelemaan sitä kaikkein tollointa johtajaa. Tehdäänkö siinä sitten innovatiivisia, taloutta hyödyntäviä keksintöjä. Naissukupuoli on heillä lisäksi täysin yhteiskunnallisesti hyödytön ihmiskunnan puolisko. He ovat vain sitä varten, että synnyttävät miehiä ja sotilaita.

Muslimeissa on tietysti hyviä ja pahoja ihmisiä YKSILÖINÄ, kuten muissakin ihmisisä. Kulttuurina ja uskntona se ei kuitenkaan ole oikeasta jumalasta. Ja tämän pakanauskonnon "pilkkaamisesta" Suomen hullumusto sitten jopa rankaisee. Naurattaisi, jos ei se olisi niin sairasta.

Tätä kirjoittaessani minulle tulee mieleeni yksi muinoin tuntemani muslimi-pikkupoika. Hän oli hyväntahtoinen lapsi, kuin enkeli. Minua pelottaa kyllä, että kun näin vastustan islamia, se kohdistuisi joihinkin hyviin ihmisiin. Mutta on pakko ajatella kokonaisuutta. Ja luotan suomalaisten ihmisyyteen kumminkin.

Pieni määrä muslimeja ei ole ongelma Suomessa, voimme olla heidän ystäviään. Ongelma onkin nämä maailmanhalaajat, jotka eivät tyydy pieniin määriin. Kuka haluaa sharia-Suomen.

Muslimimaitahan on ikivanhoissa kulttuureissa, kuten muinaisessa Persiassa. Kurdeillakin on tuhansia vuosia vanha kulttuuri. Me täällä Suomessa "järsitiin käpyjä" silloin kun nämä joivat kultaisista maljoista viiniä. Minä en halveksi kansojen kulttuuria, mutta en pidä islamista kulttuurina.

Mutta menepäs sanomaan Suomessa, ettet pidä islamista. Kohta tulee joku Tampereen yliopiston nuori klossi huutamaan suu vaahdossa, että taidat olla natsi. Natsi-Saksallahan oli muslimiosastotkin toisessa maailmansodassa. Löysivät toisensa jostain syystä :)

Jos sanot, etten pidä kristinuskosta, ei kukaan korvaansa loksauta. Kukaan ei tule karjumaan: oletko joku stalinisti vai, tahdotko hirttää kaikki papit.

PS Ja mie sanon, että muhamettilaisuus on pakanauskonto. Minulla on oikeus sanoa niin, koska minulle on kansakulussa niin opetettu. Kaikki muut kuin kristuinusko ovat pakanauskontoja. Niin minulle pakanalapselle minun lestaatiolainen kansakoulunopettaja kertoi. Senkin tiedän, että pakanajumalien sana jumala kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja Jumala on sitten eri juttu. Tästä minulla on yksi huvittava juttu. Ystävystyin vietnamilaisen perheen kanssa, ja heidän lukiossa oleva tyttönsä kävi minun luonani joskus suomenkielen juttujaan näyttämässä. Hänelle olivat vaikeita vokaalit, tietää onko pitkä vai lyhyt. Mutta se on eri juttu. Hän oli kirjoittanut sanan jumala pienellä. Mie siihen touhussani aloin selittää, tai siis aijoin selittää, ennenkuin tajusin...että enhän mie voi niin hänelle sanoa: vain pakanauskontojen jumala kirjoitetaan pienellä. No, oli hänellä äiti katolilainen, isä oli budhalainen.

Mutta jos se jonkun sielua raapii, niin raapikoot. Näillä mennään loppumatka. En mie ala joka tuulen mukaan tapojani muuttamaan ja puheenparsiani. Pistäkööt tjyrmään.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Merja,

kannustuksestasi. Hyvin kiteytit, 'käänsit' asian rautalangasta!

Juu, merkillistä, että monelle tänne blogilleni kommentoijan ajattelu loppuu siihen miten kohdistaisi aggresionsa kuka milläkin tavoin persoonaani kohtaan, eikä itse asiaan...

Juu kun kritisoit islamia, sen todellista julmuutta vs. kristinusko yritetään sinut kaikin tavoin vihapuheisesti "fobioida"...

Naurattaisi, jos, juu...

P.S. Erityisen 'vaarallinen' yhdistelmä, Merja : älykkyys ja viehkous...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kysyn uteliaisuuttani, Merja, miten kirjoitat Jumalan ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, arabiaksi ja ranskaksi? Vai onko vain suomenkielisillä oikea Jumala ja kulttuuri?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jumala, Gud, God/ the Lord, Gott, Dieu, Dios, Deus, Dio, θεός, Bóg, Isten, бог, الله , 上帝, 神, ה ', ...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jos pelkäät, että mieleesi vaikuttaa "sairaus" nimeltään ajattelu ja et ole valmis vaihtamaan mielipiteitäsi toisten ihmisten kanssa, joilla on erillaisia mielipiteitä uskonnosta, tai jos ajattelet, että sinun ei pidä kyseenalaistaa uskontoasi tai keskustella siitä, tai jos sanot että jokainen henkilö, jonka ajatukset ovat erilaisia kuin sinun, on "kafer", tai ajattelet, ettet erehdy koskaan - silloin nämä sivut eivät ole tarkoitettu sinulle.

Mutta jos uskot, että Jumala on antanut ihmisille monia lahjojaan ja että niistä yksi tärkeimpiä on ajattelukyky, etkä pelkää ajatella, kyseenalaistaa ja kuunnella, tai jos olet vakuuttunut, että on olemassa enemmän asioita, joita et tiedä kuin niitä, joita tiedät, tai jos uskot, että voimme olla erilaisia erilaisine mielipiteinemme kuitenkin yhä kunnioittaen toisiamme ja vuoropuhelua tai jos haluat tutkia ja syventää uskoasi - silloin nämä sivut ovat sinulle.

http://www.answering-islam.org/suomi/index.html

http://www.muslimtents.com/pisara/tieto/usko.html

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Koraanissahan tosiaan mainitaan Jeesus kymmeniä kertoja useammin kuin Mohammed. Minua asia tietenkin kiinnostaa vain historiantutkimuksen kohteena.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jari-Pekka,

sillä erolla vain, että Jeesus koraanissa on lähinnä ja vain "jeesus" monine muine muotoineen:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesus_islaminuskossa

Käyttäjän SamuKeskisaari kuva
Samu Keskisaari

Mitä tuohon voi sanoa muuta kuin pieni mies osaa isoja sanoja. Ihminenhän on vain käyttötavara, pelinappula jonka oletetaan palvelevan, mitä? Tynnyrissä kasvaneet, laatikon sisällä ajatuksensa pitävät näkevät vain tämän vaihtoehdon. Kuin myös Ilkka Hyttinen. Yksinkertainen kysymys kuuluukin onko ihminen järjestelmää varten vai järjestelmä ihmistä. Älkääkä sortuko pelkästään ajattelemaan paikallisesti.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Olikos Samu, sinulla jotain perusteltua asiaakin tähän otsikkoon?, kiitos.

Käyttäjän SamuKeskisaari kuva
Samu Keskisaari

Jep, filosofiasta, uskonnosta, ismeistä ja miksei myös muutosvastarinnasta loytyy jokaiselle se oma lokero. Varsinkin kun näinkin tärkeästä tehtävästä on kyse soisi, että katsomus olisi edes hiukkasen laajempi kuin se, että järjestelmä/rahat ovat tässä, joten muuta keinoa ei ole. Ihminen sen massana ottaa ja iloitsee tai kärsii.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Samu,

etpä vieläkään vastannut otsikkooni, pelkkää ympäripyöreätä sanahelinää, valitan...

Toimituksen poiminnat