Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Vaihemaakuntakaavailu 2 Jämijärven osalta poistettava

Motto: Ns. täydellisyys on hyvän ja kestävän maaseudun maiseman ja kulttuurin kehityksen pahin vihollinen.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineiston, asettaa aineiston nähtäville ja pyytää kaavasta lausunnot. Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto. Muita kaavaillun kaavan lähinnä tässä nyt Jämijärveä koskevia teemoja ovat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessissa päivitetään Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Samalla tehdään tarvittavat muutokset maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kaavamerkintöihin ja osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioihin ja työssä laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-esityksiin. Lisäksi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa.

Ko. luonnoksessa ei ole kuitenkaan lainkaan huomioitu jo aiempia Jämijärven kunnan ja sidosryhmien tavoite-esityksiä ko. Jämijärven vaihemaakuuntakaava 2:n osalta, päinvastoin.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiona on, että Satakunta on ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisujen maakunta. Energian tuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat kyllä hyvin ilmasto- ja energiastrategian visiota – eivät kuitenkaan millään tavoin ko. Jämijärven nyt kaavailtua ”suojelualuetta”, aluetta jossa esim. laajempiin, yleisiin energiaratkaisuihin ei ole edes mahdollisuutta, saati välttämätöntä tarvetta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. - Yleisesti toki hyvin tarpeellisesti huomioitavia näkökohtia yleensä Jämijärvelläkin - ko. Jämijärven nyt kaavailtua aluetta lukuunottamatta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Nyt kaavailtu Jämijärven ”suojelualue” ei luo edes periaatteeltaankaan hyvää elinympäristöä eikä edistä millään tavoin ko. monimuotoisesti kestävää kehitystä yleensäkään Jämijärvellä, saati tällä nyt kaavailulla, monikertaisesti jo pinta-alallisestikin liioitetulla alueella. Päinvastoin se kangistaa loputkin aloitteellisuudet jo muutoinkin yleisesti hyvin talkoohenkisenä ainakin toistaiseksi tunnetulta Jämijärveltä.

Ko. kaavailu Jämijärven osalta on poistettava, alueella on jo kyllin riittävästi ko. merkittäviä alueita rajattu. Muutoin jo muutenkin Jämijärvellä kulturellista luontoa on hyvin säilytetty, maisemallisuutta taas ei pystytä kohentamaan eikä rajaamaan jäykästi vain kaavallisin keinoin. Se hankaloittaisi ko. alueiden jo muutoinkin luonnonmukaista, maisema-alueisiin sovellettua käyttöä ja käytäntöä.

- Niinkuin ei Jämijärvellä kamppailtaisi jo muutoinkin pystyssäpysymisen ja elinvoimaisuuden tiukennetuilla reunaehdoilla!

Suurelta osaltaan nyt Jämijärven järven koko ympäristön luonnon asianmukaisuudesta on myös jo huolehdittu hyvin rantakaavallisin keinoin yhteistyössä Jämijärven kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Keinovalikoiman kohtuuden ylittävä yleistäminen ja tiukentaminen koetaan yleisesti Jämijärvellä vain masentavana, luonnon kohentamisen ja maiseman säilyttämisen pysäyttävänä rangaistuksena.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

”Kaavalle täystyrmäys Jämijärveltä – ovatko karjatalousrakennukset häiriötekijöitä maisemassa?

Maakuntakaavan rajoitukset vaikeuttavat elämää maaseudulla
Kuntalaiset saivat tiedon valmisteilla olevasta vaihemaakuntakaavasta viikolla 7. ilmestyneen Jämijärven kuntatiedotteen välityksellä. Kunta järjesti 16. helmikuuta info-tilaisuuden Jämijärven keskuskoululla, jonne oli kokoontunut noin 100 asiasta kiinnostunutta.

Yleisötilaisuuteen osallistuneet olivat tyrmistyneitä kaavailluista suunnitelmista. Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf on todennut kunnanvaltuuston kokouksessa 6. helmikuuta ettei Satakuntaliitolla ole velvollisuutta informoida kiinteistön omistajia tästä asiasta.

Mikä on kiinteistön omistajan oikeusturva tiedonsaannin suhteen? Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 tausta- ja pohjatietona on käytetty Katson maalaismaisemaa -hankkeen materiaalia, jonka perusteella on tehty ehdotukset Jämijärven mma- ja kh2 – merkinnöiksi. Tiedon oikeellisuutta on syytä kyseenalaistaa, sillä maaperä- ja karttatiedoissa on selkeitä virheitä, epätäydellisyyttä ja paikallisen tuntemuksen puutteita.

Erityisen huolestuttava Jämijärveä koskettava kommentti löytyy arviotekstistä sivulta 121, josta suora lainaus: ”Paikoin uudet suuret karjatalousrakennukset perinteisten pihapiirien yhteydessä näkyvät maisemakuvassa häiriötekijänä”. Nämä rakennukset ovat olleet ja tulevat olemaan osa suomalaista maalaismaisemaa, ja jotka sinne myös olennaisesti kuuluvat.

Tällä hetkellä Jämijärvellä on maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja kulttuuriympäristöjä 7,5 km2. Nyt määrää ollaan nostamassa 49,30 km2 eli useita satoja prosentteja, joka on täysin kestämätöntä ja kohtuutonta yksittäisen kunnan kannalta.

Koko kunnan alasta 22 prosenttia olisi maisema-aluerajausmerkintöjen alaisena. Lähialueen kunnissa maisema-aluerajausten merkitys on oleellisesti vähäisempi.
Jämijärven kunnan pinta-alasta ollaan siis asettamassa lähes neljännes maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, joka tulisi rajoittamaan, vaikeuttamaan ja kaventamaan merkittävästi maaseudun monimuotoista yrittäjyyttä, kunnan yleisiä toimintaedellytyksiä ja kuntalaisten elämää.

Pienellä, taloudellisten haasteiden kanssa painivalla kunnalla ei ole varaa menettää yritystoimintaa, jota sillä tällä hetkellä on. Merkintä tulee rajoittamaan, ohjaamaan ja säätelemään kiinteistönomistajien oikeutta käyttää omaa omaisuuttaan haluamallaan tavalla, ja myös lisäämään kustannuksia.

Erityisesti eriarvoisuus kunnan sisällä lisääntyy sen mukaan, missä kuntalainen sattuu asumaan. Maisema-aluerajaukset tulee poistaa Jämijärven osalta, sillä ne eivät lähtökohtaisesti kuulu maakuntakaavoihin. Niistä ei ole myöskään valtioneuvoston päätöksiä, joten niitä tulee tarkastella ainoastaan liitekartastoina tai suuntaa-antavina, eikä kaavakartan sitovina ja velvoittavina merkintöinä, kuten nyt on tapahtumassa.

Maan ja kiinteistöjen omistajia olisi pitänyt kuulla asianmukaisesti maakuntainventointien yhteydessä, samoin kuin tällä hetkellä käsittelyssä olevan vaihemaakuntakaavan aikana. Edellä mainitusta voidaan päätellä, että Satakunnan maakuntakaavan tarkoituksena on, mitä ilmeisimmin rajoittaa kuntalaisten ja maanomistajien oikeutta harjoittaa laillista elinkeinoaan, ja sen kehittämistä, maaseudun rakentamista, sekä vaikeuttaa oleellisesti aktiiviviljelyä kunnassa, jonka työpaikoista maa- ja metsätalouden osuus on 20 prosenttia.

Ilman maaseudun pieniä ja keskisuuria, monialaisia yrittäjiä ja luonnosta huolehtivia aktiiviviljelijöitä, tätä maalaismaisemaa ei olisi. Nyt Jämijärven kunnasta ollaan tekemässä Satakunnan reservaattia, maakunnallista suojelualuetta.

Satakuntaliiton vaihemaakuntakaava 2 luonnokseen voi ottaa kantaa. Pyydämme kiirehtimään mielipiteen ja lausuntojen antamisessa. Mielipiteet tulee olla Satakuntaliitossa 3. maaliskuuta mennessä.

Leena Kivilahti
Jouni Mäkelä
MTK Jämijärvi ry:n puolesta”

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

”Näillä mietteillä Satakuntaliiton vaihemaakuntakaavasta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ilmeisesti nopeuttaa maaseudun autioitumista ja museoittaa iso osa Jämijärven kunnasta.

Jämijärven kohdalla on turvesuoksi merkitty alue, jota ympäröi maanomistajan vapaaehtoisesti suojelema metsäalue. Herää kysymys, miten turve tältä suolta kuljetaan pois? Aurinkovoimaloille ei ole suunniteltu sijoituspaikkaa, vaikka Lauttakankaan soranottoalueella siihenkin olisi mahdollisuus soranoton päätyttyä ja koska sinne tuulivoiman takia on vedetty riittävä kaapelointi. 

Jämijärven kulttuurimaisema on rakentunut sukupolvien aikana sellaiseksi kun se nyt on, ja sitä on ylläpidetty kunnan rakennustoimen ja maanomistajien hyvällä yhteisymmärryksellä vuosikymmeniä. Jämijärven ympäristöön on vuosien saatossa rakennettu niin maatiloja kuin teollisuuttakin. Nyt Maakuntaliitonhallitus esittää suuressa viisaudessaan maisema-aluetta laajennettavaksi moninkertaiseksi. Paikallinen tietämys ja ammattitaito ohitetaan ja määräykset annetaan ylhäältäpäin. Olen tähän asti ollut uskossa, että Maakuntaliitto on kuntia ja kuntalaisia varten, mutta ilmeisesti olen ollut väärässä.

Maatalous on Jämijärvellä, ja koko Suomessa, murroksessa. Jos kaavalla rajataan rakentamista, niin se saattaa olla viimeinen isku tiloille. Tulevaisuudesta emme kukaan tiedä, mutta on erittäin todennäköistä, että tilat joutuvat siirtymään vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin energian hinnan kohotessa ja omien energialaitteiden hinnan laskiessa. 

Kaavoitus on toimenpide, jonka vaikutuksesta tulevaisuuteen ei voida olla varmoja. Jo nyt on tiedossa, että rakentaminen vaatii museoviraston lausunnon ja maisemanäkökohdilla voidaan toimenpiteistä valittaa ja todennäköisesti ne kaataakin. Näin vaikeutetaan ratkaisevasti toimintaa ko. alueella.

Tilojen kehittymisen esteitä on tänä päivänä jo tarpeeksi, siihen ei enää uutta viranomaisten kaavaa tarvita.

Timo Sorvali
Yrittäjä/ Kunnanhallituksen vp.j 
Satakunnan kyläkehittäjä v.2011”

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

”Maaseutua ylisuojellaan kaavoituksella

MIELIPIDE Luin maanantain 27. helmikuuta Kankaanpään Seudusta kuinka kaavoitus on saanut täystyrmäyksen ainakin Jämijärveltä ja Karviasta. Olen itse kirjoittanut aiheesta jo loppuvuonna 2014 otsikolla Maakunnallisesti arvokkaat maisema – alueet. Kirjoitus julkaistiin Satakunnan Kansassa ja muistaakseni myös Kankaanpään Seudussa. Kritisoin voimakkaasti halua ylisuojella maaseutua ja moitin maakuntaliittoa siitä, että se on näissä talkoissa varsin voimallisesti mukana.

Peräsin tuolloin tekstissäni, että meidän satakuntalaisten päättäjien tulee yhdessä tuumin tyrmätä kaikki uudet lisäykset, jotka mahdollisesti rajoittavat maankäyttöä. Tuolloin ainoa vastakaiku tuli maakuntaliitosta, kun virkamies antoi tekstiin vastineen. En muista julkaistiinko tuo vastine jossain, mutta palautteen sain ainakin henkilökohtaisesti. Kukaan varsinaisista päättäjistä ei reagoinut, mutta voidaanko nyt todeta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan?

Kaavan valmistelijat tietenkin puolustavat kantojaan ja vähättelevät sen vaikutuksia, se on selvä. Minä, niin kuin nyt näemmä viimein, monet muutkin, emme oikein usko. Kirjoitin viimeksi seuraavalla tavalla : ”Jos näillä merkinnöillä ei ole vaikutusta, niin miksi näitä näin suurella riemulla valmistellaan? Näitä merkintöjä ei missään nimessä saa kaavoihin hyväksyä.
Vaikka se ei välttämättä itseen osu, mutta naapuriin voi sattua kunnolla. ”
Joko on siis sellainen hetki, että me voimme yhteistyössä, puolue – ja kuntarajoista riippumatta, todeta ettei tämä nyt vaan käy? Jos tämän hetkiseen tilanteeseen tuleva vaihekaava ei vaikuta, niin miten käy tulevaisuuden hankkeiden, jos rajoittavia merkintöjä löytyy?

Tommi Laitila (ps.)
Puheenjohtaja Honkajoen kunnanhallitus
Maakuntavaltuuston jäsen, maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja”

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Jämijärven osalta liittynee Jämijärvelle aiottuun turvetuotantoon, sen mahdollisiin rajoituksiin - lisää turpeesta:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2318...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Maisemakaavan pelätään tappavan kylien elinvoiman Jämijärvellä:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/maise...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Vaihemaakuntakaava 2 -luonnos – vain viiva kartalla?

Naturaa markkinoitiin aikoinaan samalla tavoin kuin nyt Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 -luonnostakin. Vähäteltiin – ”ei rakennuskieltoja” - 'se on vain viiva kartalla eikä aiheuta haittaa'. Myöhemmin kuitenkin alkoikin tulla jo rajoitteita ja jopa pakkolunastuksiakin.

No, Satakunnan maakuntakaavan tavoitteenahan on kehittää erityisesti maakunnan aluerakenteen runkoa, kaupunkien ja taajamien verkostoa. Sen ulkopuolelle jäävän kyläverkoston kehittämistä on tarkoitus tukea edistämällä olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, maaseutuelinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilyttämistä alueella. Maakuntakaavalla tuetaan Satakunnan matkailun ja virkistyksen kannalta merkittäviä vyöhykkeitä kuten aiemmin Jämin aluetta, nyt Jämijärven ympäristöä, maisema-alueita, jne. Jämin alue on sinänsä OK, itse Jämijärven alue ei ole selkeä. Sensijaan Jämijärvi jo kokonaisena kunta-alueena viittaa 'naturaan' – kiitos sen esi-isien ja äitien. Sensijaan ulkoehtoiseksi 'suojelualueeksi' on sitä turha haikailla, kuten kuitenkin näyttää olevan ainakin osaksi laita kaavahankkeen valmistelijoilla.

”Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitettu maisema-alue- tai kulttuuriympäristö tarkoittaa pelkistetysti sanottuna sitä, että alueen jatkosuunnittelussa pitää ottaa huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön arvot”. Ilman kaavamerkintääkin kunnan vastuuhenkilöiden harkinnassa on se seikka, miten hanke kannattaa toteuttaa niin, että se soveltuu ympäristöön parhaiten. Miksi tarvittaisiin lainkaan ko. vaihemaakuntakaavaa – siis jokseenkin turhana, kun nämä asiat huomioidaan riittävästi jo kunnallisessa päätöksenteossa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa?

'Suojeltavaan' ympäristöön ja maisemaan eivät kuulu ainoastaan viljellyt pellot, siihen kuuluvat myös ja nimenomaan arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet jo arvioitujen kulttuuriympäristöjen lisäksi.

”Ja arvokkaan maiseman merkintä vain nostaa rakennusten arvoa.” Ei välttämättä. Rakennusten maisemallisen ja ympäristöllisen arvokkuuden määrittelee ostajan, ei aina myyjän arvioinnit.

Parhaiten oman lähiympäristönsä voi osoittaa arvokkaaksi maisema-alueeksi tai arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi pitämällä ympäristö sen mukaisessa kunnossa. Jämijärven kunnassakin on tätä yhteistyötä varten mm. tekninen ja maaseutulautakunta. Rakennuskunnostuksellisessa mielessä on toki paljonkin korjattavaa muuallakin kuin nyt kaavaillulla alueella, jos halutaan kohentaa koko Jämijärveä niin viihtyisyyden kuin kestävän kehityksen ilmapiirinkin osalta.

Vaikuttaakin vahvasti sille, että ko. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 -luonnoksen laatijat pyrkivätkin suojelemaan lähinnä ihminen luonnolta – sitomaan, jopa rankaisemaankin hänet jo esivanhempien elämäntyöstä ympäristövarjelun ja kestävän kehityksen osalta – eikä luontoa ja ympäristöä sitä mahdollisesti tärvelevältä ihmiseltä – matkailijoiltakin.

Toimituksen poiminnat